A csodafurulya

Nyitravölgyi mese

A patak partján nőtt egy nagy, piroskalapú gomba. A gomba alatt ült egy vén, hosszúszakállú törpe és szorgalmasan faragott egy furulyát. Közbe-közbe belefújt a kis furulyába, igazított rajta egyet-mást, aztán tarisznyájába tette és elindult a hegy felé a juhász kunyhójához. Előbb körülnézett, aztán belopódzott a kunyhóba és lette a furulyát a keresztfia bölcsőjébe.

    „Sose add senkinek oda – így szólt a kis fiúhoz – hódítsd meg vele a legszebb lányt és légy vele nagyon boldog.”

    A vén törpe eltűnt aztán. A kis fiú meg szépen felnövekedett és ő lett a környék legszebb legénye. Ha belefújt a csodafurulyába, messze földről sereglettek utána a legszebb lányok.

    Egyszer lejött a hegyről a folyó partjára. Amint körülnézett, látta, hogy a túlsó parton egy csodaszép vár áll. A legény gondolt egyet, elővette furulyáját és olyan szép nótát fújt el rajta, hogy a várkapuból egyszerre csak kinézett az aranyhajú grófkisasszony. Hej, de nagyot dobbant a legény szíve, amint ezt az aranyhajú istencsodáját meglátta! Hamarjában egy dalt talált ki és el is dalolta:

szozattovabbacikkhez

Benedek Elek: A föld

Különös elegy-belegy népség verődött össze a községházán, a jegyző irodájában. Egyszerre négyen-öten beszéltek, hadonásztak, a jegyző a tintafoltos léniát mérgesen csapkodta az íróasztalához, cédulák repültek a szoba földjére, egy suhanc folyvást azokat szedegette. Egy pár ember meghúzódott a sarokban, nyugodalmasan, mintha az egész dolog nem érdekelné, fújta a fojtogató füstöt, csak nagy ritkán lódítottak egy-egy szót a pörölő, lármázó atyafiak közé. Igazi zimóré volt ez, vagy hogy érthető nyelven beszéljek: zűrzavar. Külön széken ült legelöl, de mindegyre fölugrott egy csontos, visszataszító képű asszony, aki majd elrepült rikító szalagos, égővörös ruhájában. Színehagyott tollas, régi divatú kalap a fején. Brassai szász asszony volt, mellette állott az ura, kopott zsíros gérokkban. Hatalmas testéről lerítt az uras ruha, s csak ez, meg bozontos szakálla választotta el a mellette álló szálas férfiaktól, akik mind az ő testvérei, nehéz csizmában, daróczekében – csupa gazdaemberek. Egyedül ez a bozontos szakállú vált ki8 a famíliából: suszter Brassóban. Ott házasodott rá a szász leányra. Leghátul egy kis köpcös, hízásnak indult emberke húzódott meg nagy óvatosan. Szénfekete arc, szénfekete bajusz és szakáll, merész hajlású orr: a falu bótosa. Az örmény. Sűrűn kacsintott az ajtó felé, látszott az arcán, hogy ugrásra kész minden pillanatban.

    A nagy zimóréban is ki lehetett venni, hogy Márkó Sándor, egy negyvenesnek látszó, széles, erős embert viszi a szót. Hol a jegyzőhöz beszélt, hol a suszterhez, a testvérbátyjához, s bár alig lehetett köztük pár év különbség, jó székely szokás szerint – magázta.

szozattovabbacikkhez

Jankovics Marcell: A féllábú ember

    - Istenem, de szép!

    Susogta a fehér ruhás leány és kitárta karjait a messzeség felé, hol habos, karmazsinszélű felhők felett leheletszerűen tornyosodott a Weisshorn karcsú orma. Tornyosodott, nem mint dacos kőből, örök jégből formált hegycsúcs, hanem mint ezüstbrokátból és csillanó fátylakból összevont hegyes sátor, melynek leplei ékszerűen feszülnek a magas égbe.

    - Hallottad? Ez igazán szép! Mondj már te is valamit, Jane!

    Kiáltott újra a fiatal teremtés és megcsiklandozta a másik fiatal leánynak pelyhes nyakát a hosszú fűszállal. A másik durcásan kapott hátra.

    - Marjorie, de bolondos vagy. Azt hiszed, én nem látom, hogy szép? – mert nem szóltam semmit… Én is látom.

    - Csakhogy végre látod…

    - Mit, kis ördög?

    - Hát ott ni… Most lép át a Weisshorn ormáról egyenesen a Matterhorn csúcsára, hétmértföldes csizmában. Látom. Éppen kiverte kurta pipáját és annak parazsától piros a felhő. Hipp-hopp! Humpty-Dumpty sat on a wall, Humpty-Dumpty did a great fall… Babszem Jankó fölült a nagy falra, nagyot pottyant balra…

szozattovabbacikkhez

Muskátli - 2020. június

muskatli

muskatli

Melléklet
jó gyermekeknek

2020. június
VI. évfolyam / 10. szám

Kedves Gyerekek és Örökgyerekek! A Szózat havonta megjelenő elektronikus folyóirat oldalain kis Olvasóinknak is szeretnénk kedveskedni.

szozattovabbacikkhez

 

Muskátli - 2020. május

muskatli

muskatli

Melléklet
jó gyermekeknek

2020. május
VI. évfolyam / 9. szám

Kedves Gyerekek és Örökgyerekek! A Szózat havonta megjelenő elektronikus folyóirat oldalain kis Olvasóinknak is szeretnénk kedveskedni.

szozattovabbacikkhez

 

Balassa Bálint: Boldogtalan vagyok

Boldogtalan vagyok,
Mert kínjaim nagyok,
Béborult ifjúságom.
A szokatlan dolgot
És a nehéz jármot
Már megszokni sem tudom.
Régi időm elmúlt,
Most másképpen fordult
Szomorú az én sorsom.

Őszi harmat után,
Végre mikor aztán
Fujdogál a hideg szél,
Nem sok idő múlván
Sárgul, hulldogálván
Fáról a gyönge levél.
Zöld erdő harmatját,
Piros csizmám nyomát
Hóval lepi bé a tél.

szozattovabbacikkhez

 

Bárány Tamás: Szerelmes vers

Nem kérdted még
Halkan, - s kezem nem vetted hűs kezedbe,
Szemed se nézett lágyan a szemembe, -:
Drágám, szeretsz-e?

Nem mondtam még,
S ha mondtam is, nem mondtam még elégszer,
Mit zsong feléd e vers, e játszi ékszer:
Szeretlek, Kedvesem!

Ha nem mondtam,
Most elmondják néked e halvány sorok,
Melyekben, - hallod? – a szívem dobog:
Szeress nagyon!

1940

Kozma Andor: Idyll

Túl a falun, az erdőn innen,
Virul a rét zöld, üde színben.
A pázsiton nyáj legelész.
A kis bojtárnak semmi dolga,
Csak áll és pajkosan mosolygva
Az érnek pallójára néz.

A keskeny pallón üldögélve,
Mereng az ér futó vizébe
A kis libapásztor leány.
A habba lóg picinyke lába,
Bukdácsoló fehér libája
Apró testvérnek véli tán.

Most megpödörve azt, mi nincsen,
A kis bojtár szó: »Ejnye kincsem,
Megint csak oly vad vagy ma is!«
A lányka felel elpirultan:
»Jaj kérem, én azt úgy tanultam,
Hogy a legény – az mind hamis.«

szozattovabbacikkhez

 

Szőllősy Franciska: Azt mondják…

Azt mondják, hogy a leány,
Akkor szeret igazán,
Ha a május beköszönt
Tulipános ablakán.

Akkor dobban meg a szíve,
Mosolyog a két szeme,
Csókra nyílik piros ajka,
Ring a karcsú dereka.

Azt mondják, hogy a májusnak
Minden napja egy mese.
Ilyenkor a leány szeme,
Igézettel van tele.

1940

Tanka János: Tenéked

Tenéked, lásd, nem tudok többet adni,
csak csókjaim és barna kenyerem;
ennyit adott az Isten: Őt imádom,
ha csókollak vagy kenyerem szegem.

Az élet is csak ennyi volt örökké: -
csók és kenyér. S mi áldottak vagyunk,
hogy nékünk édes mindig mind a kettő,
s egymásnak mindből gazdagon adunk…

1932

Barakonyi Ferenc: Török táncnóta

Búcsúmat veszem immár tőled, jó illetú
Rózsához hasonló ifjúságomnak ideje,
Vigassággal régen készült, felnevelt és serdült
Bánatimtól mentő szívemnek élesztő kedve.
Közelget életem vége,
Majd elfogy szívemnek minden öröme,
Hogy nincs segedelme.

Mert örömöm napja fényét felhő buritá,
Nagy homály követi frissen tündöklő világát,
Szerencsém is tőlle megvonta jobb karját,
Nem osztja érfemre szolgálatomnak jutalmát,
Még az föld is rám kiált,
Kiért fejem keres magának halált,
Hogy vallaná kínját.

Vajjon s mit vétettem volt Vénusnak, Junónak,
Hogy reám, ártatlanra, szívek szerint haragusznak,
Hozzájok való hűség, mely kegyest adtak volt,
Véletlen attól megfosztnak,
Árván csak rabul hordoznak,
Bús szívem, fejemnek sérelmet hoznak,
Ily jutalmat adnak.

1650 körül

Weöres Sándor: Buda, Ferenchegy

Nagyvároson, mégis falun lakunk,
hol mindenki mindenkit ismer,
a láthatatlan eb hangjáról
tudjuk, hogy Bodri vagy Bagó,

hol elveszett kosár ezernyi szemmel
kérlel, segítsük vissza otthonába,
mivel rózsák közt lakni nem való,
nem is egészséges, ha köd közelget,

a gerlék illendőn köszönnek,
lyukas kulcs barátsággal ránk fütyül,
a hegy az ösvényt összegöngyölítve
kihengeríti lépteink elé,

minden éjfélkor lesben áll a postás
a nagyszakállú sarki fűszeressel,
szögletből hirtelen kiugranak,
hogy jó egészséget kívánjanak,

csak az a baj: hét végén, szombaton
az egész mindenség a semmibe
ugrik fejest, vasárnap ott időzik,
hétfőn fárasztó újra helyre-rakni.

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

Romlásnak indul hajdan erős magyar!
Nem látod Árpád vére minként fajul?
    Nem látod abosszús egeknek
        Ostorait nyomorult hazádon?

Nyolc századoknak várzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak,
    Ámbár ezerszer vak tüzedben
        Véreidet, magadat tiportad.

Elszórja, hidd el, mostani veszni tért
Erkölcsöd: undok vipera-fajzatok
    Dúlják föl e várt, mely sok ádáz
        Ostromokat mosolyogva nézett,

Nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár kán xerxesi tábora,
    S világot ostromló töröknek
        Napkeletet leverő hatalma;

szozattovabbacikkhez

 

Juhász Gyula: Berzsenyi

A tikkatag magyar nyár napja barnul
Bús homlokán és bágyatag szemén,
konok szívében csöndes zivatar dúl,
Elverve dús vetése: a remény!

Pipája füstöl és haragja lángol,
Eszébe jut bírája: Kölcsey
S felködlenek a római világbul
Komor lemondás zordon hősei.

A boldog Horácra gondol, aki bölcsen
Borral, leánnyal megelégedett,
S kevély nyakán dagadnak kék erek.

Ki itt a költő és magyar, ha ő nem?
S míg döngő lépte mély homokba fúl,
A szilvafán egy vén harkály gyalul.

Féja Géza: Kálmány Lajos

kalmany lajosKálmány pécskai segédlelkész korában, 1875-ben kezdte meg a népköltészet gyűjtését Aifner-Abafi Lajos bíztatására és anyagi segítségével. Aigner-Abafi egész vagyonát a magyar irodalomra áldozta, lankadatlan szívóssággal adta ki a „Nemzeti Könyvtár” köteteit s a magyar múlt számos jeleséhez még ma is csupán az ő kiadásában juthatunk hozzá. Irodalmi múltunk feltámasztásában és mentésében döntő érdemei vannak Abafi-Aigner Lajosnak s arra is jutott még ideje és akadnak garasai, hogy a pécskai káplán népköltési gyűjtését támogassa.
Kálmány Lajos első gyűjtését „Koszorú az Alföld vadvirágaiból” címen rendezte sajtó alá még Pécskán, nemsokára már Csanádapácán és Battonyán segédlelkészkedik, majd Szegedre helyezik a Rókus-kápolna káplánjának. Itt talál igazán elemére: elkezdi egy sűrített népi közösségnek. Ős-Szegednek hagyományát gyűjteni és néhány hónap alatt több kötetre való anyag van a birtokában. Biztonsággal jár-kél a néplélek bonyolult tárnáiban s azonnal rálel a nemes ércek erecskéire. Minkáját a nagy árvíz szakította félbe, mely romba döntötte Szegedet. Szinte a Gondviselés küldötte Kálmányt, hogy az utolsó pillanatban örökítse meg Ős-Szeged lelkét, a magyar Kalevala még meglelhető nyomait. Az árvíz ugyanis sok mindent elmosott, elsöpörte az ősi viszonyokat, kimozdította helyükből a dolgokat és lelküket. Kálmány szegedi gyűjteménye olyan szerepet játszott, mint Noé bárkája: belementett mindent, ami méltó a folytatódásra, a megörökítésre, az utódok nem múló hódolatára s hozzácsatolta a szeged-vidéki anyagot. Ős-Szeged lelkének elágazásait.

szozattovabbacikkhez

Kálmány Lajos népi gyűjtéseiből

A huszár pénzt szerez

A huszárnak nem volt pénze, kért a patásától egy forintot kölcsön, míg szerez valahonnan. Elment a kereskedőhöz, s a boltokba bekukucskált, egyik boltos azt kérdezte: mit keres? A huszár azt mondja: „Ilyen szürke ruhás boltostól kaptam tegnap előtt egy forintot, mint maga, azt hoztam meg”. A boltos kapott az alkalmon, hogy mindjárt könnyű szerrel keres egy forintot, azt mondja, hogy: „Én voltam az, én adtam magának a forintot”. A huszár odaadta a boltosnak a forintot s várt egy kis ideig, hogy mentül többen legyenek a boltban, azután mondta a boltosnak, hogy adja ide az óráját. „Micsoda órát?” kérdezte a boltos. „Hát azt a 30 forintos órát, amelyiket itt hagytam az úrnál, hogy egy forintot kölcsön kaphassak.” „Én nálam nem hagyott.” mondja a boltos. Addig ide, addig oda! felmentek a bíróhoz. A bíró azt kérdezte, hogy megadta a katona a forintot? a boltos nem tagadhatta, mert látták többen, a bíró azután megítélte a katonának a 30 forintot, ha az órát nem tudja visszaadni, mert katonának senki sem ad kölcsön egy forintot, ha csak zálogban nem hagy valamit.

Kékes

Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vadvirágából III.

szozattovabbacikkhez

Móra Ferenc: Az utolsó magyar sámán

     1.

     Kálmány Lajosnak hívták, öreg, falusi pap volt, most nyolc esztendeje jelentették róla a pesti lapok, hogy elhunyt Szegeden, amelynek társadalma nagy részvét mellett temette el, s hogy a legkiválóbb magyar folklorista halálhírét mély részvéttel fogadja az egész magyar tudományos világ.

     Dehogy fogadta részvéttel… 1920 elejét írták akkor. Hol volt akkor az egész magyar tudományos világ? S ha volt, bizony egészen más dolga volt neki, mint a halottakat megeleveníteni? Inkább az élőkből kellett halottakat csinálni, legalább úgy in effigie. Akkor folytak az igazoltatási eljárások a Tudományos Akadémiától kezdve a rókabönyöni paprikahasító lányok önképző köréig. Istenem, hogy az ilyen szép világ is elmúlik!

     Aztán nem is akkor halt meg Kálmány Lajos, mikor a lapok eltemették, hanem vagy másfél hónappal azelőtt. Csakhogy ennyi időbe került, míg Szegedről Budapestre ért a hír. Szeged akkor francia impérium alatt volt, és éjszakánként madagaszkári szerecsenek igazoltatták az utcán a népeket. Nem fölhányásképpen mondom, hiszen ez is elmúlt már, s különben is ezek a malgasszok nagyon barátságos és jókedélyű úriemberek voltak. Legföljebb azt mondták a riadt polgárnak:

     - Na, mit felsz, fene pofadba? Van kell neked jó szigarett?

szozattovabbacikkhez

Erdős Renée író, költő

Erdos ReneeAz 1867-es politikai kiegyezés után gőzerővel beindult a magyarországi kapitalizmus, nemcsak az ipar és a kereskedelem, hanem a könyvkiadás területén is. A konzervatív-nemzetelvű irodalom és a pénzember-könyvkiadók által preferált, leginkább szórakoztató, így divatos műfaj igen messze esett egymástól. A mulattatás mindig igyekezett időszerű vagy éppenséggel „modern” lenni; társadalmi bázisát elsősorban a városban találhatta meg, jellegzetesen városi termék is, innen van urbánus témaköre és ízlésvilága. Nyelvében sem kapcsolódott a hagyományokhoz: szójárása, stílusa inkább a polgári irodalom „elsüllyedő” kincsei közül merített, s nem folytatta Arany, Jókai, Gárdonyi hagyományát. De nem követte a konzervativizmus kedélyes anekdotázását, sem az akadémizmus fennkölt klasszicizáló stílusát. A pénzcsinálásra alapozott újabb polgári irodalom átlageredményeit, könnyen hasznosítható eljárásait alkalmazó regény- és színműírás megteremtette a közönségsikerre számító szórakoztatás új műfajait. Megszületett a sikeres, nagy példányszámú, de semmitmondó történelmi regény és a szerelmi limonádé több változata, a „ponyva”, a színpadot elárasztotta a középfajú dráma és a könnyű vígjáték romlékony és selejtes tömege, amelyek polgári irodalom perifériáján helyezkednek el.

szozattovabbacikkhez

Dsida Jenő: Istenem, ki járt itt?, Legyetek őszinték, Fuldoklás

Dsida Jenő:

Istenem, ki járt itt?


Jövök szívemmel a havas hegyekből.
A görbe hold zöld-sárga sugara
befényli halk, magányos házamat.
S előtte, íme, titkos lábnyomok.

Rozsdás kulcsom nyiszogva sír a zárban,
de a meszelt fal ünnepi fehér,
de a küszöb nedves-tisztára súrolt
és furcsán csillog a kopott kilincs.

Meleg fogad és hervadó virágszag.
Fakó arcképek tört szemén mosoly.
A tűz dalolva és kacagva pattog
a kandallón. Ki rakhatott tüzet?

Új olaj serceg lámpásom begyében,
ágyam hűs, sima gyolccsal hívogat
s nini, öreg párnám is duzzadó
és habfehér. Ágyat ki vethetett?

szozattovabbacikkhez

Bárd Oszkár: Lidérces titok

Tél közeleg, a havasokról
dermesztő, éles szél süvölt,
s ijesztő, mély titoktól nyögve
már-már szinte megreng a föld.

Belenézek a dermedetbe
könnyesen, dúltan, hevesen,
s a föld s a lelkem kínja nyitját
döbbenten, égőn keresem:

mért e borzalmas szorongás,
mely a Mindennel egybefűz?
Mi történt? Lidérc mért kerget?
Mi ez a könnyes furcsa tűz?

Vad víziók mért száguldoznak?
A mélyben lent mi fuldokol?
A csontunkig mért mar a szélvész?
Mi ez a bírhatlan pokol?

A verejtékes, ájult földre
véresen hullok. S szól a táj:
„Nézz fel, a hegyek tetején még
ott áll a sok drótakadály!”

Értem, értem, és hull a könnyem,
havasainkról jön a tél,
és megrázza a lelkeinket
és számon kér és elítél…

Hangay Sándor: Te vagy-e?

Te vagy-e? – mondd – kit várt a lelkem
Sok éjszakán át térdepelten
Hitem leégett templomába?

Te rólad zengett az az ének,
Amit oly sokszor számonkérek
Várva ígért s nem jött csodákra.

Te vagy a nő, a makulátlan,
Ki ott éltél anyám dalában?
Tavaszi égen szép szivárvány…

Hinnék benned, de ver a kétség
És rám borul a vak sötétség,
Mint rendíthetlen kripta-márvány.

1923

Radnóti Miklós: Péntek

Az április megőrült,
még nem sütött a nap,
egy hétig folyton ittam,
így lettem józanabb.

Az április megőrült,
fagyot suhint ma rád,
egy író ír s hetente
eladja a hazát.

Az április megőrült,
csikorgó hó esett,
sokan már elfutottak
s a szívük megreped.

Az április megőrült,
vonít a fagy felett,
három barátom elment
s mindhárom elveszett.

Az április megőrült,
vad zápor hullt időnként,
az egyik él, bolond,
s nem sejti, hogy mi történt.

Az április megőrült,
s kiöntött sok folyó,
a másik az nem él már,
agyában két golyó.

Négy napja, hogy megölték.
A harmadik fogoly.
Gyümölcseink lefagynak.
Szájam körül mosoly.

Vigyázz magadra, - hallom,
hogy mindent megtorolj!

Rudnyánszky Gyula: Nemzeti szín

Nemzeti szín az én színem,
Igazán csak ezt szeretem;
Ha a magyar zászló lobog,
Arcom kigyúl, szívem dobog.

A piros a honszeretet,
Amely hevít, buzdít, vezet,
Mint egy örök égő fáklya
Bevilágít a pusztába.

A fehér a becsületnek,
Jó szándéknak, tiszta tettnek
Jelképező lilioma,
Melyet szenny ne érjen soha.

És a zöld a hű reménység,
Oszlatja az élet vészét;
Míg szívünk a téltől retteg,
Hirdetője kikeletnek.

Ó be szép is ez a három!
Nincsen párja a világon;
Nemzeti szín az én színem,
Igazán csak ezt szeretem.

Ha zászlónkat lengni látom,
Sorsomat büszkén megáldom;
Lelkem lángol, szemem ragyog:
Hejh, hogy én is magyar vagyok!

Szabédi László: A szabédi nagyréten

    Boldog vagyok kicsit,
    mert kínjaim kicsik,
fut a nagyja előlem;
    múltam múló agyrém,
    a szabédi Nagyrét
kapat már új erőre;
    életemet onnan
    kezdem el, ahonnan
kiszülettem belőle.

    Ebben a faluban
    élt a nagyapám s ugyan
ebben élt minden üke,
    kik évszázadokon
    által székely jogon
öröklék mindenüket
    a nemességszerző
    Mártontól, ki első
ízben hordta nevüket.

    Apámat a szükség
    az ősi örökség
eladására bírta.
    Vasutasnak állott
    s gyermekeit, hatot,
gimnáziumba írta.
    Látott bút, bajt, könnyet,
    hogy nekünk a könyvet
ládaszámra szállítsa.

szozattovabbacikkhez

Szemere Miklós: Fáy Andráshoz

Meséket írtál… mily bölcsen tevéd,
E mesés földön, e mesés életben
Hűség, boldogság, erény, szabadság,
Mindez oly fájdalmas mese. –
Rablánc s csalódás – ez csak a való.

Mese, nagy mese, minden csak mese!
S ha tán az ég sem más tündérmesénél,
Mit gyermek szívünk altató dalául
Zeng dús emlőjű dajkánk, a remény?!
Sebaj! Tagadja bár meg a fukar menny,
Megadja híven a föld a deréknek,
Koporsón innen és túl a koporsón,
A lélek kettős örök életét.

…Mi lesz a ciprus borította domb
– Öreg barátom – a mély sír neked?…
Határhalom csak ez arasznyi élet
S jövendő léted végtelenje közt,
Mint hajnal-pára dús forrás körül,
Kincsek felett – mint bolygó láng az éjben:
Fog századokra olthatatlan fénnyel
Sírod felett lángszellemed lobogni.

Téged nem bírhat koporsód lezárni;
Látom, mint szállsz ki a föld éjjeléből,
Mint ülsz sírodnak koszorús halmára,
A szellemkörben figyelő utódnak
Nyájas, mosolygó – édes magyar ajkkal
Arany meséket mondva ezredévig.
Meséket írtál… mily bölcsen tevéd!

Tamás Lajos: Szeretet

Mikor kezünk véres, mikor öklünk lázad,
Mikor a szívünkben dúló harag támad,
S szeretnénk a síkon jajjal átrobogni,
Vészthozó kedvünkben sziklákkal dacolni,
Akkor tűnjön elénk Krisztus tűrő képe, –
Testvérek, testvérek tekintsünk az égre!

Égből jön az áldás, égből jön a béke,
Szenvedő testvérek háborgó szívére.
S akik gyűlölködtek másra fenekedve,
Isten képe előtt testvér- szeretetbe’
Ölelik meg egymást és hittel fogadják,
Hogy bajban és jóban egymást támogatják.

Ó, áldott szeretet! Nem is földi erény!
Legnagyobb hatalom e bűnös földtekén!
Utánad vágyódunk, mint virág a napra, –
Jöjj le hát, ess le hát, ég csodás harmatja!
Érted imádkozunk hosszú idő óta,
Hallgass hát már egyszer a sok kérő szóra!

Melegítsed lelkünk’ tüzed melegével,
Az árnyakat innen fényed űzze széjjel,
Mossa le bűnünket fehér tisztaságod,
Hogy becsülni tudjuk e sivár világot.
Hisz’ van fiatalság, hiszen van még szépség,
De a szenvedéstől nem láthatni mindég.

szozattovabbacikkhez

 

Gyóni Géza: Orgonavirág

Az asztalomon orgonavirág.
Oly édes mostan emlékezni rád...
Virága közt fürtös főd megjelen,
     Oda varázsolja
     Minden kis sziromra
     Forró szerelem.

Beszívom a virágok illatát -
És édes, fájó reszketés hat át.
Virágkehely is lassan megrezeg,
     Mint egyszer akkor -
     Bús alkonyatkor
     A te kis kezed.

Virágillatnál kék múltba szállok,
Hullottak már az orgonavirágok
Szomorú úton úgy kisértelek.
     Csak mentünk szótlanul -
     - Vándormadár vonult
     A fejünk felett.

szozattovabbacikkhez

 

Juhász Gyula: Tavaszvárás

A déli szélben lehunyom szemem
És gyöngyvirágok szagát érezem.
Az esti égen violás a szín
És kikeletben járnak álmaim.

A hó alól már dobban boldogan
A föld nagy szíve s csöndesen fogan
A csíra, melyből új élet terem
S bimbók bomolnak majd szűz réteken.

Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenő neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!

A földre fekszem, hallgatom szívét,
Az égre nézek, kémlelem színét,
Ég, föld között angyali üzenet
Hirdeti a jövendő életet.

Mert boldog ige ez és szent igaz
És örök törvény és áldott vigasz,
Hogy győz az élet, duzzad és dagad
S elönti mind az ócska gátakat!

Kapui Ágota: Május

Mint fognyomok az elszáradt kenyérben
mint mosolyok a görögdinnye száján
mint levegő a felfújt alkonyatban
mint lábadon a friss szúnyogcsípés
mint szisszenés a csipkebokor ágán
mint eperben az édes pukkanás…
úgy nyílik ránk a május
mint záporban az utcán
a sok színes esernyő:
kibomló friss varázs.

Reviczky Gyula: Május

Fénynek, melegnek újulása van,
Virág a földön, új remény a szívben,
Elhagyja ágyát a nehéz beteg,
Hogy e szép földön még körültekintsen.
Eldobja mankóját a csüggedés,
Megszűnnek a bajok, a veszteségek,
Mikor a gyönyörű május van itt,
Mikor a békák brekkekéznek.

Erdő, mező, ég, föld úgy csalogat,
Mint nevető lány ünneplő ruhában.
Oh mennyi kéj van, inger és gyönyör
Pacsirtadalban, illatos virágban.
Tavasz! Tavasz! Te földünk mosolya,
Ki az egész világot megigézed!...
S mégis van büzhödt, piszkos pocsolya,
Ahol a békák brekkekéznek.

Rudnyánszky Gyula: Tavasz van

Forgácsok 144.

Tavasz van. a természet mámora
Pezsegve forr a föld ereiben;
Ez a sejtések rügybontó kora,
A megfogant erő egy percig sem pihen.
Varázsütemre lüktető dalok;
Itt vagy, virágok násza, kikelet!
de én didergek és a sírra gondolok.

A megétett János

Magyar népballada – Székelyföld

„Hát hol jártál, szívem lelkem Jánosom?”
„Jaj, én ángyoméknitt, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát ott mit adtak, szívem lelkem Jánosom?”
„Ott négy lábú rákot, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

Hát azt mibe adták, szívem lelkem Jánosom?”
„Azt egy szép tányérban, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Azért vagy tán beteg, szívem lelkem, Jánosom?”
„Az a földbe viszen, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz apádnak, szívem lelkem Jánosom?”
„Jó vasas szekerem, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz bátyádnak, lelkem szívem Jánosom?”
„A szép négy ökrömet, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz ecsédnek, szívem lelkem Jánosom?”
„Négy szép hámos lovam, lelkem anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz húgodnak, szívem lelkem Jánosom?”
„Háti rakományom, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz ángyodnak, szívem lelkem Jánosom?”
„Örök kárhozatot, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

„Hát mit hagysz anyádnak, szívem lelkem Jánosom?”
„A bút s a bánatot, édes anyám asszony!
Jaj, fáj szívem, fáj, vesd meg ágyamot!”

Mátyás király halála és temetése

– Bonfini krónikája nyomán –

Már a kilencvenedik év következett el ezernégyszáz felett, amikor Mátyás király gyaloghintón elvitette magát a vár erkélye alá, hogy részt vegyen a virágvasárnapi szertartáson. Nagy türelemmel hat órán át ott tartózkodott, pedig addig egy falatot sem evett. A szertartás után nagy gyöngeség vett rajta erőt, azért belső szobájába vonult, ott várta a királynét, aki a város templomában volt.
Amíg a királynéra várakozott, hogy éhségét csillapítsa, Péter kulcsárral fügét hozatott. Ez a füge állott, romlott volt. Alighogy a király megízlelte, haragra lobbant. De a királyné, aki éppen akkor érkezett, lecsillapította férjét.
Nemsokára ízletes ebédet szolgáltak fel, de Mátyás semmihez se nyúlt. Ezután panaszkodni kezdett, hogy szédül a feje, és homályosodik a szeme.
Ekkor hálószobájába vitték – itt hirtelen szélütés érte.
Amikor az udvariak erről értesültek, mindnyájan elveszítették a fejüket.
A királyt nagy fájdalom gyötörte, a súlyos betegség egészen megbénította. Egyre azt kiáltozta:
- Jaj! Jaj! Jézus! Jézus!
Egyebet nem is tudott mondani.
Olyan nagy volt a király iránt érzett tisztelet, hogy még ekkora életveszedelemben se mert senki hozzá szólni. Megérinteni, étellel kínálni se merték.
Egyedül a királyné áll mellette: összeszorított száját erőszakkal felnyitja, és valami éltető orvosságot tölt bele. Majd fülét, ujját, haját húzogatja, hogy magához térjen. Ezután elkötözi karját, kezét, lábát, ahogy ilyen veszedelemben szokásos. Majd fülébe kiáltoz, és felnyitja kifordult szemét. A királyné mindent megtesz, amire a szeretet kötelezi. Tanácsot kér az orvosoktól, akik a súlyos betegség láttára valósággal megrémültek.
A király pedig nagy fájdalmában nyög és ordít, mint az oroszlán, magával a halállal küzd.
A harmadik nap délelőtt hét és nyolc óra között történt, hogy a király jelét adta őszinte bűnbánatának, és lelkét kilehelte.
A győzhetetlen Mátyás kedden, Mars hadisten napján halt meg, életének negyvenhetedik évében, és igazságos uralkodásának örök emlékét hagyta maga után. És ahogy Mars hónapjában, márciusban született, úgy Mars napján és órájában távozott az életből.

szozattovabbacikkhez

Az ördög meg a kanász

Ördöngős mesék

Egyszer a kanász kint legeltetett a zákányszéli gyepen. Odament az ördög, megszólította:
- Tied ez a csürhe?
- Nem. Én csak a kanász vagyok mellette.
- Na, akkor fogjunk össze, menjünk el kereskedni, mert te jobban értesz a disznókhoz, mint én. Itt egy zsák pénz, induljunk a szegedi vásárba.
Rengeteg disznót vett az ördög, de a szegény kanásznak csak hét sovány, beteges malacra futotta. Amit összevásároltak, közös ólba eresztették. Másnap vakarta a fejét az ördög.
- Most hogy válogatjuk szét, hogy így egybecsuktuk őket. Én nem jegyeztem meg egyet sem.
- Én mindegyik farkán csavartam egyet – válaszolt a szegény kanász. – Amelyiknek kunkori a farka, az mind az enyém.
A kanász értette a mesterségét, tudta, hogy a kunkori farkú disznó egészséges. Így aztán gazdaggá lett, övé lett a sok disznó, az ördög pedig elszegényedett.
Aztán az ördög bevetett egy hatalmas táblát búzával. Amikor már érett a vetés, kérdezte a knásztól:
- Válassz, melyik kell, a fölseje vagy az alsaja a gabonának?
- Nekem csak annyi kell, amit két kézzel a tetejéről összemarékolok.
Örült az ördög, hogy most neki marad a nagyobb rész. De csak később jött rá, hogy megint veszített. A következő évben hagymát vetettek. Most az ördög választott. Gondolta, megállj, szegény kanász, túljárok az eszeden, mert én választom a fölső részt. Úgy is lett. A hagyma szára lett az övé. A föld alatti gumó meg a kanászé.
Az ördög tovább szegényedett. A kanásznak meg már volt egy teli zsák pénze. Haragudott.
- Ha már a pénzemet elveszítettem, gyere, verekedjünk meg! Aki győz, azé legyen a pénz!
A kanász beleegyezett. Másnap reggel az ördög a kanász viskója elé vitettet egy hatalmas vasdorongot, hogy azzal agyoncsapja, s az övé lesz a zsák pénz. Bezörgetett.
- Kelj föl, verekedjünk meg!
A kanásznak volt egy megvasalt végű botja. Azzal állt az ördög elé. Amíg az ördög a vasdorongot emelgette, a kanász gyorsan beverte az ördög fejét, hogy az jajgatva menekült. A kanász gazdag maradt, s még most is él, ha meg nem halt.

Szeged, Rókabögyös

N. Jaczkó Olga: Bundás

    I.

    Egyetlen rózsatő állott a kertben. Nagyon öreg volt már, csupa görcs és bütyök, de tavasszal mégis hajtott egy fiatal gallyat és ökölbeszorult, nagy piros rózsákat nyitott rajta. Ha a szél rázta a rózsafát, szétnyíltak a sziromujjak és teleszórták az ember lelkét emlékezéssel…

    Arra is mindig emlékezett Zsuzsánnak asszony, hogy gyermekkorában nagyon szeretett volna egy kutyapajtást, mely mindig utána fusson, őt védje, neki hízelegjen, az ő szeszélyeit tűrje. De a szülei féltették a veszélyessé válható barátságtól és nem hoztak kutyát a házhoz. Amint kikerült az életbe, első lépése a sok évi tilalom  áthágása volt, azonnal kutyát szerzett. Kövérkés, közepes tehetségű mopszli volt. De Zsuzsánna körülálmodozta állathőstettekkel és lelkesen hajszolta azokat. Gyönyörű, veszélyes eshetőségekkel kiszínezett utakat tervezett a kutyával, de már az első lépésnél kudarcot vallott az állat hajthatatlan lustaságán. Még a legszelídebb sétára sem akart elindulni. A jó falatért készséggel megnyalta úrnője kezét, csinosan szolgált, de mikor hívó füttye nyomán utána kellett volna nyargalnia, egy-két kullogó, tettető lépés után visszafordult és betelepedett az úrnő székébe. Néha vakkantott néhányat, ha heves, idegen hangokat hallott az ajtó alatt, egyébre azonban nem volt hajlandó. Az asszony eleinte könyörögve, vagy erőszakosan igyekezett változtatni a kutya hajlamain, de mindhiába.

szozattovabbacikkhez

Muskátli - 2020. április

muskatli

muskatli

Melléklet
jó gyermekeknek

2020. április
VI. évfolyam / 8. szám

Kedves Gyerekek és Örökgyerekek! A Szózat havonta megjelenő elektronikus folyóirat oldalain kis Olvasóinknak is szeretnénk kedveskedni.

szozattovabbacikkhez

 

Békássy Ferenc: A múlandó szerelem

Bús szenvedély te, megvalósult álom,
Mily pusztaságban járok nyomodon!
Hová kísér halandó boldogságom?
Égő kínok közt meddig álmodom?
A fájó vágyak büszke terhe nyom,
S mit ér a kín, mikor hiába vágyom?
Hiába szánod, lelkem lelke rom,
Mélyszívű lány te, megvalósult álom.

Parázs homokban tikkad a patak;
Igénytelen moszat se nő nyomban:
Erőim egyenként elfoszlanak,
Költő kívánságom bujdos hazátlan;
Érett szerelmek kristályserlegét
Nyújtanám feléd, és nyújtottam hiába:
A te szerelmek vándoristenét
Temetted el a föd szívó porába.

szozattovabbacikkhez

 

Csáktornyai Lajos: Vissza

Jön az a nap, jön az a nap már nagyon,
Mikor ezt a híres várost elhagyom.
Könnyű lesz az, igen könnyű énnekem…
Küld a bánat… hívogat a szerelem.

Magam veszem majd a gyeplőt kezembe,
Megkergetem a csikókat kedvemre;
Patkójuk a fényes szikrát ha hányja,
Néz utánam három város leánya.

Hanem mikor falum tornyát meglátom:
Megállok a, leszállok a határon;
Megcsókolom a földet, hol születtem,
Meg a hol a legszebb leányt szerettem.

Dutka Ákos: Örök óta

Engedd, hogy vékony, reszkető kezemmel
Lebontsam hamvas, illatos hajad,
Ha igy űlsz elém, - mintha ezer éve
Sok ezer meghitt, boldogságos éve
Ismerném a szemed, puha válladat.

Száz asszony, kiket őseim szerettek,
Kikért fellobbant mindig ez a vér,
Száz ősöm minden szomorú, szent álma,
Száz ősöm csókot, vágyat osztó párja
Ma mind benned él, Tebenned él.

Együtt jövünk már sok száz emberöltőn,
Száz boldog, száz csókos életen át,
Ismerem a szemed, ismerem a vállad,
Az ajkad, a véred, a lelked, a vágyad:
Örök óta érzem a hajad illatát...

Reményik Sándor: „Boldog vagyok”

Váró Évának, kicsi menyasszonynak

Jaj, jól hallottam-e?
Van-e olyan vakmerő valaki,
Aki e végső világhervadásban
E kikelet-igét,
E kikelet-igét,
Merte kimondani:
„Boldog vagyok” –?

Kislányom, mondd még egyszer,
Írd le nem egyszer, de százszor, ezerszer.
Írd, mondd, rebegd, ujjongd, kacagd, kiáltsd,
Dobd fel a szót
És dobd fel a szíved,
Mint szép, piros labdát a csillagoknak,
Amit a szférák zengve visszadobnak:
„Boldog vagyok” .

szozattovabbacikkhez

Szász Piroska: Rejtelmek

Élek! Mi az? Én meg nem értem.
Lényem? Ki az? Nem ismerem.
Tűnt szürke évek tengerében
Szétszórva mennyi régi énem!
Mind voltam? Hinni sem merem.

Titkok közé ékelve látok…
Mély ködben árnyak… színek… és, ?
– „Emberek! Élet!” – ujjongják mások,
Nekem illanó látomások,
Örökegy elmúlás-levés.

Szívem figyelem. Mélyén – hallga. –
Hány rég elporladt szív remeg;
Benn hangok élnek. – Kiknek ajka
Zárhatta hajdan halk sóhajba,
Hogy engemet kísértsenek?

Távoli ismeretlen gyászok
Árnyéka fut ösvényemen…
Rebegve, révetegen járok,
Réghullt könnyeken visszajárok…
Kinek fájdalma életem?

Thaly Kálmán: Jaj de búsan harangoznak

Jaj de búsan harangoznak Tarjánba –
Elhervadt a legszebb legény babája.
Három galamb húzza azt a harangot,
Úgy temetik a negyedik galambot.

Liliommal festették a koporsót,
Olyan fehér, olyan fényes azért’ vót;
Oda ment a szeretője szegénynek
S bánatától a koporsó sötét lett.

Rozmaringot ültettek a sírjára,
Úgy zokogott fölötte a babája…
Végig-végig siratta a temetőt:
Adja vissza a hűséges szeretőt!

Szép gyolcs ingét nincsen aki kimossa,
Csak a síró két szemének zápora;
Kondor haját déli szellő kuszálja –
Nincs már, aki lesimítsa vállára.

Újra búsan harangoznak Tarjánba,
Most teszik a legszebb legényt sírjába;
Addig-addig siratta a galambját,
Hogy mostan már őtet magát siratják.

Kövesdi László: Pozsonyi szonett

A téli dombok halkan muzsikálnak,
s a sima égen, mint az üvegen
elcsúsznak hangjaik, hol süketen
nyújtóznak büszke tornyai a várnak.

A varjak is a kék magasba szállnak,
az ősi dóm fölött sürögve, fenn
a koronája körül szüntelen,
mint gondjai egy ősz, dacos királynak.

Fehérje csillog száz meg száz sirálynak,
ahol a Duna csöndesen megyen
Kelet felé, méltóságteljesen;

nagy úr, a tengerek reája várnak,
és rajta csak, mint nagy, ezüst szegen,
fennakadt tarka szalaga e tájnak.

Mártonvölgyi László: A világ csak hangulat

    Regény Reviczky életregényéről…

    Az első magyar »nyugatos« élettörténete önmagában is valóságos regény. A fess bécsi gárdatiszt és az árvai szlovák szolgáló törvénytelen gyermeke – aki míg a vidéki ismeretlenségből a magyar irodalom ormáig verekedte fel magát, az életnek oly keserves kálváriáját járta meg, hogy harmincéves korában keserű undorral köpte ki kavernás tüdejének utolsó roncsait – annyi szomorú szépséget és tragikumot hordott sorsában, hogy az szinte magától kínálkozott regénytémának.

    Mégsem akadt jelentősebb kísérlet egész napjainkig, – mely regényt font volna a magyar lírikus élettörténete köré. Vajon miért? – kérdezheti jobbal bárki, hisz Reviczky sorsával több irodalomtörténeti életrajz is foglalkozott – tragikus sorsa pedig feltétlenül, csábítólag hatott az írói fantáziára. A látszólag érthetetlen irodalomtörténeti hiatus megfejtése igen egyszerű: hiányzottak a szükséges adatok, melyek a komoly és felelősségteljes munka nélkülözhetetlen kellékei.

szozattovabbacikkhez

Reviczky Gyula: Ifjuság és szerelem, Szeretnék mint hajdan égni

Reviczky Gyula:

Ifjuság és szerelem

Nem panaszlom fel, hogy éltem
Örömekben oly szegény;
Hogy csalódva, búban éltem,
Hogy hiába küzdtem én.
A csalódás, bú nem öl meg;
Átragyognak könnyemen
Azok a szép drága gyöngyek:
Ifjuság és szerelem!
Láttam a közönyt, megértem
Árvaságot és nyomort.
Küzdve jártam a sötétben;
Szenvedély és vágy sodort.
De velem volt szívem üdve!
Nem hagyott el perczre sem,
Vígasztalva, bizva, küzdve:
Ifjuság és szerelem!
Sokszor voltam búba', bajba',
Megsebezték szívmet.
Mert a sorssal kapni hajba
Boszulatlan' nem lehet.

szozattovabbacikkhez

Juhász Gyula: Szerelem volt

Oly messze, messze, messze már,
Hol az öröm s madár se jár,
Hová a vágy is elhervadva ér el,
Oly messze, messze, messze vár.

Szerelem volt a neve régen,
Tavaszban, éjben vagy mesében,
Tegnap még szenvedés volt, kínos, kedves,
Ma emlék, holnap síromon kereszt lesz.


juhasz

Juhász Gyula: Vincent

A gyógyintézet udvarán ült, a harsogó napsütésben. Feje vászonkendővel átkötve, hogy eltakarja hiányzó félfülét. A fehér-kék csíkos intézeti ruhában olyan volt, mint a többi beteg. Csak a szeme élte még a régi külön életét, sötét, kereső és szerető szeme, amely egy rendkívüli lélekről árulkodott. Ez a szem bizalmasan és jóságosan tapogatta a dolgokat, testvéri örömmel itta a fényt és szerelmes ámulással legelt a felhőkön és néha mintha túllátott volna a dolgokon.

    Csöndesen és szelíden pipázott Vincent a padon, bámulata a füstöt, amely, mint Ábel áldozatja, szőkén, egyenesen a mennybe ment. Körülötte csonka és béna lelkek vánszorogtak és dadogtak, sírtak és üvöltöztek, mindegyik a maga üres mélységeibe merülve, a maga nyomorúságát vagy boldogságát teregetve a napra, de az mind nem zavarta őt, tanulmányfejeket és különös mozdulatokat látott bennük, gyűjtötte, némelyiket meg is örökítette, ha jó órában került elébe. Mert művész volt Vincent, Isten kegyelméből.

    Márpedig nem lehet e földön olyan ínség és olyan nyomor, amelyből a művész ne tudna valami hasznot hajtani. Vincentnek éppen az volt a legnagyobb bánata, hogy érezte a végső letörés előszelét.

szozattovabbacikkhez

Vajda Endre: Juhász Gyuláról

A kultúrfilozófia ismeri a léleknek ezt az állapotát, a Hesperidák kertjének beteges, alkonyi pompáját, roskadozást a szépség súlya alatt, ami abban a pillanatban szűnik meg dekadencia lenni, mikor az erőskezű alkotó kifejezte. Babits, Tóth Árpád szinte kínálják verseiket, hogy párhuzamos helyeket idézzünk belőlük.

    Voltak korok, melyeknek költői hajszolták a szenvedést. Juhász Gyulának és nemzedékének erre nincs szüksége. A szenvedés jelen van, és szüntelenül pezseg föl bennük, mint a borban a gyöngy. Nem lehet mazochizmussal megvádolni őket, mint a múl század közepének speenbe süllyedt költőit; inkább az öröm soha nem teljesülő vágya él lelkükben, de a reális jelenvalóság mégis a fájdalom, amely csak a művészet platonizmusában változik széppé.

    Márai Sándor egy odavetett arabeszkjében a bánatot mondja Juhász költészete vezető szólamának. Minden szerelem a bánatba torkollik. Így lesz a költő szerelmes saját bánatába…

    Könyvek, képek hozzák el számára a szépséget, fiatal társak a küzdelem gyönyörűségét és a hír szomjúságát, egy színésznő és az öncsaló stilizálás álmúzsái a szerelmet. A szépség rádöbbenti saját élete sivárságára és fakóságára, a küzdelemben a végekre sodródik, és mint élve eltemetődő Ovidius hasonlik meg lassan önmagával, Anna pedig talán nem is lesz hűtlen hozzá, csak eltűnik a többi női arccal együtt. A személyiség lassú felbomlását őrzik magukban a versek és az életrajz tébolydát és öngyilkossági kísérleteket tart számon, míg az egyik valóban sikerül, hogy a mindig problematikus élő egyéniség helyét elfoglalja az utókor ítéletében lassan csiszolódó szobor.

Tóth Árpád: Elmerült sziget /Békássy Ferenc versei/

Az ifjú költő elesett a borzalmas háborúban s míg eltűnődve lapozzuk át a kicsiny kötetet, melybe kegyeletes kezek összegyűjtötték zsenge verseit, meghatott figyelmünk először azokon a sorokon borong el, melyek a vérontás e szívettépő napjaiból szólnak. Egy-két ilyen költemény kerül csak a kis gyűjteményben, ez a gyermekifjú sem hajszolta nemes lelkét tyrteuszi lázba, elégikus rímek csendülnek a kaszárnya-udvarról, ahol sápadtak a vadgesztenyefák, levélhullás mélabúja üli meg a szívet s a gondolat a harcmezőre száll:

„Mikor lesz ott aratás elég?
Arató katonák! Mikor lesz elég?”

Nemzetéről, "a végtelen vadon világban elmúlhatatlan nemzet"-ről is dalol, - mély és megindító szerelemmel félti a "végítélettől". Önnön ifjú életére pedig már ránehezedik a kora pusztulás bénító sejtelme: "Virít-e a virág ifjak sírjainál?" kérdi s búcsúzó "Ének"-ében rezignáltan mond feleletet: "Hogyha eltakart a föld, befödött a sárga föld, sírhatnak utánad!"

Nem ezek a legértékesebb megnyilatkozásai Békássy Ferenc ifjúi tehetségének, de most ezek hatnak meg legközvetlenebbül s a kritikus - megilletődöttségében - tétován nyúl tollához, vajon lehet-e, hacsak vázlatosan is, képet rajzolnia e tragikusan tovatűnt költői lélekről, - a részvéttől reszkető hang tud-e objektív mérlegelésre keményedni?

A magyar líra kétségkívül kiváló értékeket veszített Békássy elnémult költészetében. Ez a huszonkét éves ifjú, meglepő komolyságával, bölcselkedő elmélyülésre való hajlamával, már e zsenge kötetben is egyénien ható vonásokat tudott fölmutatni. Újabb költőinknél talán általánosan uralkodó a szinte hevesen közvetlen líraiság, az érzések áradata korláttalan csap ránk, a formák finom védő és tartó gátjai, a hasonlatok színes vitorlájú hajói együtt sodródnak e forró és fantasztikus folyam hömpölygésével s a gondolatok úgy jelennek meg, mint a meder titokzatos mélyéből fölszakított, olykor bizarr és érthetetlen formájú kövek.

szozattovabbacikkhez

Weiner Sennyei Tibor: Költő és huszár

Békássy Ferenc    Békássy Ferenc
első teljes életrajza

     

    „A tudósok mindig elrontották a költészetet: talán egy költő – azaz: én – javítani tud egy olyan tudományos, aminek teljességgel a humán, nem az egzakt tudományokban van egy helye – a történelemtudományon.”Békássy Ferenc

    „Az életrajz célja mégis csak az, hogy a «nagy közönség» előtt legyen – azt hiszem… szóval kérem írja meg…” Bezerédy Emma

     

    BEVEZETŐ

     

    Békássy Ferenc (Zsennye, 1893. április 7. – Dobronus, 1915. június 25.) magyar költő, író, esszéista. Írt és publikált angol nyelven is. A fiatal költő, miután befejezte angliai tanulmányait a Cambridge-i egyetemen, az első világháború kitörésének hírére hazatért, bevonult önkéntesnek, és hősi halált halt a keleti fronton. Akárcsak Magyarországon Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Schöpflin, úgy Angliában a híres írónő Virginia Woolf, a közgazdász Lord Keynes, és az esztéta Lucas egyaránt meggyászolták az ifjú tehetséget, és a nagy és elmulasztott lehetőséget siratták. Holott rövid (1910-től – haláláig), ám annál tartalmasabb (négy kötet magyarul, egy angolul) alkotói pályájának csak csekély részét ismerték, mivel posztumusz látott napvilágot. A köteteket elfelejtették, az ifjú költő zsennyie sírjára óvó csöndesség borult évtizedekre. Csak néhányan, költők és festők tudták csupán, hogy a hatalmas kert mélyén a sírban költő teste alussza örök álmát. Minden szerző felett el kell telnie a purgatóriumi időnek, mondja valahol Márai Sándor, s ez a zsennyei huszár felett, majdnem száz év után végre letelt.

    Most szellem e könyvön keresztül olvasóival éber táncra kél, lelke pedig megszabadulhat.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf