„decretum... Ugros eliminandos esse”

pozsonyicsataPokoltűzzel csapott ránk, Európára hasonlóan ez a július. Nem tudhatjuk, a nyár – sőt! az elkövetkező nyarak – tartogatnak-e még ilyen időjárási kataklizmákat. Hasonlóan, azt is láthatjuk, szervezett iszlám hitű áradat készül felperzselni mindazt az értéket, melyet a keresztény-keresztyén népek fölhalmoztak, egy – bár meglehetősen laza, de mégis, viszonylag egységes szakralitású közösségben. Összetett képzavarként minderre csak hab azon az ehetetlen tortán, hogy zsarátnokként lépten-nyomon minket, magyarokat gyalázó kijelentések kapnak szelet a médiumokban kül- és belföldön egyaránt, hátha lángralobbanunk és öntüzünkön hamvadunk el.
Nem a Nemzeti Tantervekben megismert történelmünkben, számos példát találhat elpusztításunk tervére és tevőleges gyakorlatára, aki kicsiny fáradságot hajlandó áldozni, akár csak meggondolni ezen állításom igazságát. Forróság volt, lesz is. De az elmében sosem lehet uborkaszezon!

Ajánlom tehát, nézze, hallgassa meg kitűnő magyarok hogyan gondolkodnak-, milyen következtetésekre jutnak évszázadok óta elhallgatásra ítélt fényes diadalunkról, a POZSONYI CSATÁRÓL! (Mozgókép menüpont)
Azután gondolatébresztő ellenpontként nem érdektelen az alábbi nyílt levél megismerése sem, amit 2006. auusztusában tett közzé Kolumbán Sándor. Isten éltesse! (Forrás: http://www.kolumbansandor.ro/magyarok-foldjen-a-helyzetnek-valtoznia-kell/nyilt-level-glatz-ferenc-egyetemi-tanarnak.html)
Amint azon is fontos elgondolkoznunk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, miért fogadja Izrael állam nagykövetét és miért kötelezné az egyetem hallgatóit hit- és tanszerkezeti vátoztatások elfogadására...

-czgy-

 

Nyílt levél Glatz Ferenc egyetemi tanárnak!

Nézzen tükörbe …

… Professzor Úr!

A magyarok krónikája” című 1996-ban kiadott könyvé­ben így ír Ön, a magyar őstörténet meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról: „A magyar embernek évszá­zadnyi időbe tellett, amíg a lovag­lástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtar­tást, és leszokott ar­ról, hogy gyö­nyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemé­szárlásá­ban.
Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó történelmi beszámolót, mondjuk a Bibliát, és néz­zen bele abba a tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel lelkileg, mert irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját faj­zatának viselt dolgait írja ott. Szálljon magába, és ne próbál­jon ar­ról a népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott! Szé­gyellje magát ezért a hangnemért!
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett meg­állni sem hagyta őket, csak kitakarítsa mielőbb az or­szág­ból. És akkor beomlottak az „intoleráns” magyarok földjére, és ráro­hadtak a magyarság fejére.
Hadd idézzem Önnek Kossuth Lajos szavait: „Egész hely­sé­ge­ket tudok Zemplénben, hol a szegény, földmívelő nép nem ma­gá­nak, de a kortsmáros ’sidónak szánt, vet, arat. Ezen néptipusnak, kit vallásának különössége századok óta meg­tartott anélkül, hogy azon nemzetekkel, kiknek köze­pette, mint a nö­vény tápláló nedvét elvonó gomba él (kiem. tőlem), egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna...”
Professzor Úr! Olvassa el Józsué hadvezér népirtó hadjá­ra­tát, ahol a történetíró büszkén számol be arról, hogy egyetlen élő lel­ket sem hagytak meg a zsidók Jerikóban. Ifjat, aggot, as­szonyt, gyermeket kiirtottak. Sőt, még az állatokat is! Józsué 6:21. Csak egy ledér utcalányt és annak háznépét hagyták élet­ben, mert az elrejtette a zsidó kéme­ket.
Vagy Ai városában tizenkétezer embert: férfiakat, as­szo­nyokat, a város minden lakosát, gyermekeket is. Az utolsó szálig. Józsué 8: 24-26 Továbbá Makkeda, Libna, egész Kanaán Józsué 10:28-tól 11:14-ig
A történetíró minden város elpusztításának leírásakor büsz­kén megemlíti: „Egyetlen lelket sem hagytak élet­ben.” Se­hol! És az „egyetlen lelket sem” kifejezésbe bele­érthető az asszonyok, gyermekek, terhes nők legyilkolása, Professzor úr! Érti ezt?!
Későbbi hadjárataikban is ez jellemezte a zsidókat. Gyil­koltak öltek irgalom nélkül, még az anyjuk hasából is kivág­ták a mag­za­tot, s a csecsemőket falhoz verték. Ők valóban gyönyörűsé­gü­ket lelték „asszonyok és gyermekek lemé­szárlá­sában”. A humá­nus, istenfélő, bűntelen zsidók! A vá­lasztott nép, az Ön nem­zete! Kik szerint minden más népfaj fölösle­ges ezen a földön.
Nos, prof. Glatz, a zsidók nem voltak bűnös nemzet, mert nem voltak görbelábúak, mert nekik nem voltak lovaik, ugye­bár. Nem kellett leszálljanak a lóról csak a szamárról. Ők gyalog is ki tudtak irtani mindenkit az utolsó szálig: a cse­csemőtől az agg öregembe­rig. Kevesebb önköltséggel, ugye­bár. Ami a vérbeli zsidónál na­gyon fontos!!!
A magyarok ilyent nem tettek. Biztos voltak köztük is ke­gyetle­nek, mint bármely más nemzetben, de nem volt jel­lemző rájuk a zsidókhoz hasonló vérszomjas, barbár, undok, vadállati kegyet­lenség. Vad kor volt, de abban a korban sem az ok nélküli pusztítás jellemezte őket. Nem ir­tották ki válo­gatás nél­kül azo­kat a népeket, melyek jó szán­dékkal fogadták. (St Gallen)
Azokat sem, akik ellenáll­tak.
Tehát, mielőtt másra mutogatna, azelőtt nézzen a tükörbe, tisz­telt(?) Glatz professzor úr, mert az Ön fajzatának sokkal kormo­sabb az orra, véresebb a keze, mint a földön bárme­lyik más nem­zetnek! A népirtó zsidókhoz mérten a tatá­rok, tö­rö­kök csak túlnépesedést szabályozó jótékony­sági segély­szer­vezet­nek minősülnének a történelmi érték­rendben!
Hadrianus római császár Jeruzsálem köré egy 90 km. su­garú kört húzott, és utasítást adott ki, hogy ebbe a körbe zsi­dó­nak be­menni nem szabad. Ha pedig ott kapják, bárki bör­tönbe vetheti őket. Hadrianus ezt hozta föl okként: „Ez az or­gyilkos népség az emberi kultúra szégyene.” No comment. (Valószínű ezért van az Óbudai szigeten levő Hadrianus pa­lotával szembeni el­lenszen­vük.)
És itt még nem szóltunk újkori népirtásaikról! Ilyen rossz­in­du­latú, kaján, mocskolódó jellemzést írni egy magát törté­nész­nek tartó tanártól történelemkönyvbe – pimaszság. Mert ha tör­ténész­nek meri magát nevezni, akkor legyen tárgyila­gos, in­du­latoktól mentes a régmúlt történéseinek megítélé­sé­ben. Ellen­kező eset­ben tegye le kezéből a tollat!
Remélem miután azt a szöveget leírta, és nyomtatásban vi­szontlátta, megnyugodva hajtotta ősmagyar-utálatban meg­őszült, kopasz fejét nyugalomra.
És itt egy másik idézet, olvassa figyelmesen, Professzor Úr. 1910-ben, négy évvel az első világégés előtt, az Alliance Israelité Universelle az alábbi felhívással fordult tagjaihoz:
bulletinTestvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigáz­hat­nánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két ország­nak minden­kép­pen a miénknek kell lennie, mert szá­munkra ott a legked­ve­zőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fára­doz­zatok min­den erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen bir­toko­tokba vehessétek, fá­radozzatok, hogy min­den keresz­tényt elűz­zetek és telje­sen úrrá legyetek. Töre­kedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birto­kolnak, teljesen kezeitekbe ve­gyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a pári­zsi szövetségünk minden erővel segíteni fog tite­ket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket ren­dez és az adomá­nyok váratlan bőség­gel folynak be pénz­tárunka azzal a céllal, hogy a galíciai és magyaror­szági terü­leteket a galíciaiak és magyarok kezéből kira­gadjátok és, hogy azok kizárólag zsidó kézre kerülje­nek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy ös­szegeket ál­doznak, s egyesülnek, hogy ezt a célt legrövidebb idő alatt elérhessétek.
Ehhez magyarázatot fűzni fölösleges.
És valakik Önt akarták magyar államelnöknek, minden ma­gya­rok képviselőjének a nagyvilág előtt! Még lidérces rém­álomnak is szörnyű lenne! Önt, akinek a magyar őstör­té­net meghamisításá­tól elgörbült lelke, szíve, elméje száz év múlva sem szokná meg az egyenes járást, gondol­kodást.
Kizárólag a korát, de csak a korát megillető tisztelettel,

Kolumbán Sándor

Székelyudvarhely, 2006. augusztus 26


U.i. Ha alkalma lesz valaha a jeruzsálemi Siratófalnál fe­kete ka­lap­ban haj­longani, verje bele néhányszor a fejét abba a falba, kérjen feloldozást ezért a bűnéért az Úristentől. És vonja vis­sza könyvét a boltokból, bocsá­natot kérve a meg­sértett magyar nem­zettől!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf