Páncélos Mihály: A rutén kérdés

Az első bizonyítható rutén beszűrődés a tatárjárás korára esik, amikor IV. Béla befogadta a hozzá menekülő Rotiszláv herceget, Csernigov nagyfejedelmének fiát. Hodinka Antal rutén történész Leszna és Csemerje községeket említi, mint az első betelepüléseket, amiről egy 1254-ből származó okirat tanúskodik. A XIV. század folyamán Korjatovits Tódor, Podolia fejedelme kapott menedékjogot a magyar királytól, aki néhányezer harcosával Munkács környékén telepedett le. Ő alapította az első görögkeleti monostort Magyarországon.

    A rutének betelepülése a XV. és XVI. század folyamán kezd nagyobb arányokat ölteni, amikor királyaink megszüntették a gyepürendszert és a földesurak az ott kiosztott birtokokra a hegyeken túlról telepítettek be munkásokat, akik elégedetlenkedve a lengyelországi viszonyokkal tömegesen érkeztek új hazájukba. De nagyon sok nomád pásztor is beszivárgott a biztonságosabb magyar területre, annál is inkább, mert a betelepült rutének mentesek voltak a dézsma fizetése alól és más kedvezményekben is részesültek.

    A rutének több csoportban és különböző időben önkéntesen érkeztek mai hazájukba és önként ismerték el a Magyar Szent Korona uralmát. Azért a ruténekről, mint Kárpátalja őslakóiról beszélni a történelmi ismeretek teljes hiányának, vagy egyszerű politikai propagandának lehet nevezni.

    A rutének betelepülésük óta mindig kivették részüket a magyarság küzdelmeiből. Rákóczi szabadságharcakor is egységesen álltak a fejedelem oldalán. Ekkor kapták a „gens fidelissima” jelzőt. A XIX. század nacionalista túlzásaival nem találkozunk a rutének között s a pánszláv eszmék sem tudtak tért hódítani közöttük. 1848-ban a ruténség volt az egyedüli nemzetiség, amelyik nem lázadt fel a magyarság ellen, hanem hűségesen kitartott a magyarság oldalán.

    A Páris környéki békediktátumok Podkarpatska Russ néven Csehszlovákiához csatolták Ruténföldet. A cseheknek azonban sohasem volt szándékukban a Prágától 700 km-re fekvő területet véglegesen megtartaniok. Csak politikai és stratégiai okokból ideiglenesen volt szükségük arra, hogy a magyar-lengyel határ létrejöttét megakadályozzák, Magyarországot körülkerítsék és a pánszlávizmusra alapított terveiket megvalósíthassák.

    Masaryk mondotta: „Mi Podkarpatska Russt Oroszországtól kapott bizománynak tekintjük, amelyet az első adandó alkalommal és az első alkalmas időpontban visszaadni óhajtunk.” Ezért igyekezett Prága a rutén nemzeti öntudatot kiölni a kárpátaljai lakosság szívéből. Ezért zsákmányolták ki gazdaságilag Benesék a ruténséget, ezért támogatták az ukrán és nagyorosz propagandát.

    A rutének számos tiltakozásban fejezték ki érzelmeiket az elnemzetlenítő csehszlovák politikával szemben és az ukránosítás ellen. Évenként küldték felirataikat az akkor még létező Népszövetséghez és a csehszlovák kormányhoz s minden alkalmat megragadtak arra, hogy kifejezzék Magyarországhoz való visszakívánkozásukat. Amikor Hitler nyomására Csehszlovákia 1938-ban federativ állammá alakult, az autonóm rutén nemzetgyűlés a Magyarországhoz való visszacsatolás mellett foglalt állást és ezt a Prágában levő külföldi követségeknek tudomására is hozta.

    A rutének az 1938-ban bevonuló honvédséget örömmel fogadták. Sajnos a rutén nemzeti újjászületés és a gazdasági megkönnyebbülés nem tartott sokáig. A háború után a Szovjetunió kebelezte be a Ruténföldet s azóta teljes erővel folyik a Szovjet céljait szolgáló ukránosítás.

    Amíg a Kárpátok vonalán belül a magyarság védte ezt a területet, addig Európa biztonságban volt. Ma az orosz innen van a Kárpátokon s ezáltal olyan ékhez, előretörési támponthoz jutott, ahonnan bármelyik pillanatban lerohanhatja nemcsak Magyarországot, de Ausztriát, sőt a Balkán félszigetet is.

    Ez a Párizs környéki igazságtalan és meggondolatlan békék szomorú eredménye.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf