Cs. Szabó László: Erdélyben

– részlet –

    A Teleki könyvtárról Kazinczy Erdélyi leveleiben olvastam először. Azóta vágyódtam Vásárhelyre. Később Kosztolányi mesélt róla, széttárt karokkal, mintha egyik versét mondaná.

    A téka fehérre meszelt, emeletes csarnok, közepén a karzatról az alapító arcképe függ. Negyvenezer kötetes, megkövült gyűjtemény, mivel a gyűjtés az alapító halálával megszakadt. Ez is magános erőfeszítés volt, mint a legtöbb erdélyi hőstett. Gulyás Károly, ennek a könyvtárnak nem is őre, hanem valóságos Szent Pétere, lesiet az emeletről. Úgy beszél az alapítóról, mint a gazdájáról, az ember azt hinné, hogy éppen csak fölutazott Pestre.

    Egyszer meg kellene írni egy gyűjtés regényét. Sajnálom, hogy Léo Larguier, a kedves francia kismester s aprógyűjtő sohase gondolt erre. A könyv tudja, hogy nemes vad, országokon át csalja az üldözőt. Teleki Sámuel bűvöskezű vadász volt s a jelek szerint a szerencse tündéreivel szövetkezett. Dühöng a francia forradalom. És ugyan mit kutatnak a kopói a tűzvészben? Bajbajutott rokont, koronaékszereket, diplomáciai iratokat? A kopók egy ottomán történelem után szaglásznak. II. József föloszlatja a zárdákat, Teleki emberei a helyszínre sietnek. Nem mint ellenőrzők, hanem mint vevők. Telekit a föloszlatásból csak az érdekli, hogy teljes legyen az egyházatyák sorozata. Valahol Bázelben vagy Utrechtben veszi az első könyvet. Visszafelé már ládákkal kel át a Rajnán. A hivatal később Bécsbe szólítja. Egy rézmetszet tágas könyvtárszobában ábrázolja, a falakat könyvek bélelik. Itt születik a gondolata, hogy könyvtárt alapít Marosvásárhelyen. Járnak a szekerek Bécsből Erdélybe, a kancellár két államügy közt a magyarázatos jegyzéket szerkeszti. Egy négykötetes könyvtárkatalógus a főműve! Nem volnék erdélyi ember, ha nem irigyelném érte. Megelőzött kedvenc öregkori tervemben. Mire a kincs után mehetett volna, meglepte a tehetetlen vénség. Sohase látta a művét.

    A régi emberek olyan vastag falból épültek, mint a régi házak. Többet bírtak. Teleki Sámuel erdélyi kancellár volt, tehát az akkori viszonyok közt is elfoglalt ember. Ekkora méltóság az ifjúkori tudós álmok legjobb temetője. De a kancellár a Szent István-rend nagykeresztjével is félig vándordiák marad, leveleiben folytatja a fiatalkori tanulmányutat, Bernoullivel tovább levelez geometriáról, összehasonlítja a klasszikusok különböző kiadásait, följegyzi az eltéréseket, este szegtény erdélyi diákok állítanak be hozzá, együtt olvassák a latinokat. Boldog idő, amikor az államférfiak nem érték be éjjelenként húsz-harminc oldal altató detektívregénnyel! A világ azóta romlott el, amióta minden idejüket föláldozzák a közügynek. Több Horatius s kevesebb buzgalom jobb volna.

    A könyvtáros látta a késői vetélytársat is: Apponyi Sándort, ámuldozva é irigykedve, hogy a kancellár fatengelyen olyan kincsekhez jutott, amiket ő nemzetközi távirattal és telefonnal sem ért el. És jött a többi: Gárdonyi pipázott, Móra mesélgetett, Kosztolányi parázsló ajakkal lobogott: „ezek bútorok, az enyémek csak könyvek!” Mindenki a maga erkölcse szerint.

    Kinyitom az egyik földszinti ablakot. A dáliák még csöpögnek. Csöpög a közeli almafa is. Az almák közt a levelek is kipirulnak, a kert ég, rázza magáról az esőt. Eszembe jut a balatoni est, a térkép, a lámpafény, a látomás. Igen, hazatértek az almafák.

    Besötétedik, mire a kollégiumba érek. Itt van a Bolyai-múzeum. A viszálykodó apa és fiú összeköltözött a temetőben s a halhatatlanságban. Egy bernákulumban megmutatják a két koponyát, a Farkasé sértetlen, a Jánoséból csak töredék maradt. Romladóbb test volt, de nagyobb géniusz. (A kettő közt talán van is valami összefüggés.) Farkas elégette a verseit, csak a hamu maradt meg. Bevallom, hogy nem szeretem a kiadatlan szerzőket. Az én eszményem Páriz-Pápai, aki művét a jóleső lustaságon s a pártfogók és kiadók fukarságán keresztülhajtva megtermi nehéz gyümölcsét. De kísérőm, Kováts Benedek föllapoz egy kiadatlan kéziratot s kedves megszégyenítésül olvassa:

    „Most fájdalom! a dolog ott áll: hogy a Magyar ellen az Oláh, Szász, Rác, Horvát, tán az összes Osztrák Hadsereg, s Birodalom minden más része ellenszenvű; kívül pedig az Orosz, Porosz a még csak képzeleti vagy imaginarium Német Birodalom, legalább némely más tetemes részei, a tetőtől talpig kalmár érzelmű, balgatagul rövidlátólag kenyérféltő, irigy s az eget is csak aljas vastag anyagi érdekből vizsgáló lelketlen kő vagy faszobor szellemű, fagyásmérő, büszke Angol, sőt minden szabadságszeretet s pártolás mellett még a részszerént vagy némileg rokonszármazású és nyelvért román érzelmű, inkább az Oláh, mint a Magyarhoz szító, s azért inkább egy Román-Dák vagy Dák-Román Ország felállítását, mint Magyarország megszilárdítását pártoló Frank is, végre az ellenük némi s bármi föltétek alatt is ígért hadisegítségért, tán még az Olasz is s az ellenszenvű Török is rendre inkább ellenségnek, mint pártfogónak nézhetendő, úgy: hogy a mintegy hét milliónyi Magyar az Európát lakó mintegy kétszáznegyven millió ember közt csaknem lehagyatva, önmagára támaszkodhatok, s Isten után jó észbe és szerényebb módba vetheti megmaradása reményét.” Hát igen. Egész jó író ez a nyugalmazott mérnökkari kapitány.

    A kollégium könyvtárában még megvan a zászló, amely alatt az elűzött sárospataki iskola Gyulafehérváron át Vásárhelyre bujdosott. „Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjába, szertenézett s nem lelé honját e hazában.” Ez a félelmes rímpár egy darab magyar iskolatörténet is. Itt vannak a bujdosó könyvek is. Pósaházi professzor könyvtára vagy legalábbis, ami megmaradt belőle. A kollégiumi könyvtárt koldus tanárok, s koldus diákok gyűjtötték, néha a mindennapi falat árán. Megérte. Örülj Erély, mosolyogj a pöröly alatt! Megtartott téged az Iskola s a Könyv.

    Cs. Szabó László: Erdélyben. Nyugat Kiadó, Budapest, 1940., 106–110. oldal

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf