Benedek Elek: A kolozsvári bíró

Nem volt a magyarnak egyetlen olyan népszerű királya, mint Mátyás király. Igen sokszor álruhába öltözött s úgy ment a nép közé, hogy saját szemével lássa, hogy bánnak a szegény néppel.

    Egyszer arról kapott hírt, hogy a kolozsvári bíró nagyon sanyargatja a szegény népet.

    Kolozsvár szülővárosa volt, nagyon rosszul esett hallania, hogy éppen ott rossz a sorsa a szegénynek.

    Álruhába öltözött Mátyás király, úgy ment be Kolozsvárra. Leült egy mészárszék elé, amelyik éppen szemben volt a bíró házával. Nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk pálcával bíztatták a szegény népet: hordjad, vágjad, paraszt!

    Egyszerre csak egy hajdú megpillantotta Mátyás királyt.

    - Ne, te, ne! – mordult rá a hajdú. – Hát te mit lopod itt az Isten napját? Kelj fel, ne lógasd a hosszú orrodat!

    S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcával jót húzott a hátára.

    Mátyás felállott, megvakarta a hátát, de nem indult.

    - Lódulj már!

    - Jó, jó, de mit fizet kend?

    - Ezt ni, – ordította a hajdú s még jobbat húzott Mátyás hátára. – Indulj előttem!

    Mit volt mit tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt.

    - Be az udvarra, vágjad a fát!

    A bíró a tornácon ült, gyönyörködött az emberek munkájában. Mátyás megszólította:

    - Kegyelmed a bíró?

    - Én hát, de mi közöd hozzá?

    - Csak az szeretném tudni, hogy mit fizet a favágásért?

    - Ejnye, szedte, vedte, jött-mentje! Majd mindjárt fizetek én neked. Húzz rá! – parancsolta a hajdúnak.

    No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.

    Mátyás nem szólt többet egy szót sem, hanem hordta, vágta a fát. De amikor senki sem látta, krétával három hasábra felírta a nevét.

    Mátyás este tovább kullogott. Másnap beállított Kolozsvárra, de most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s egyenesen felment a palotába. Egyszeriben behívatta a bírót s az egész tanácsot, mint közönségesen. A bíróhoz volt az első szava.

    - Mi hír a városban, bíró uram?

    - Semmi nevezetes, felséges utam. Csendben, békében élünk, amiért is áldjuk felséged nevét, keltünkben, fekvésünkben.

    - Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók?

    - Nem sanyargatja őket senki, felséges uram. Sohasem volt ilyen jó dolga a föld-népének.

    - Jól van bíró uram. Hanem szeretnék végigsétálni a városon, hadd lássak színről-színre mindent. Tartsanak utánam kegyelmetek!

    Elindult Mátyás király, utána a bíró, s mind a tanácsbeliek. Mentek utcáról-utcára s egyszer csak megállt a bíró udvara előtt.

    - Ejnye, de nagy kazal fája van bíró uram!

    - Isten megsegített, – mondta a bíró alázatosan.

    - Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát?

    - A nép, felséges uram.

    - S mit fizetett nekik?

    - Ingyen, szeretetből tették, – mondotta a bíró.

    - Én mintha másként hallottam volna… Hé, legények, – fordult a király a szolgáihoz, – hányjátok szét a kazalt!

    Nem kellett kétszer mondani, széthányták a kazalt. Mátyás meg csak nézte, hogy mikor kerül elő az ő három fája.

    Előrekerültek azok is.

    - Nézzen ide bíró uram! Tud-e olvasni?

    - Tudok, felséges uram, – hebegte a bíró akinek már égett a föld a talpa alatt.

    - Olvassa, hogy mi áll ezen a három hasábon!

    - Mátyás… Mátyás… Mátyás… – dadogta a bíró.

    - Bizony, ha Mátyás, úgy tudja meg kend, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát!

    - Óh, felséges uram! Kegyelem árva fejemnek!

    Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Azt mondta Mátyás a hajdúnak:

    - Állj fel! Szolga vagy, azt tetted, amit az urad parancsolt. Hanem kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. – S nemcsak a bíróságtól fosztotta meg, hanem be is börtönöztette.

    Ilyen cselekedeteiért kapta Mátyás az igazságos nevet. Halála tuán, ha baja volt a szegény népnek, sokszor felsóhajtott: Meghalt Mátyás király, oda az igazság…    

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf