Gömöry János: Felvidéki barokk műemlékeinkről

Apátúr ház zárterkélyAz ellenreformációban diadalmaskodó katolikus egyház a XVIII. században a hitélet ébrentartására a pompát kedvelő barokkstílusban építi templomait. Különösen a jezsuita rendnek vált ez kedvenc stílusává, amelyet a végsőkig fokozott pátosz, hatalmas arányú térhatás, nyugtalan mozgalmasság, meglepően ható merész világítási kontrasztok, a festőiség túlzott keresése stb. jellemez. – Ugyanilyen formában érvényesült a barokk a világi építkezésben is.
    A barokknak Közép-Európában Bécs lesz a központja. A Habsburgok szerencsecsillaga a XVIII. században folyton emelkedőben van. Diadalmas hadjáratok, így a török kiverése Magyarországról, növeli a tekintélyét, gazdagságát. I. Lipótnak korlátlan uralkodói hatalma vérrel és vassal egy birodalomban kovácsolja össze különböző történeti fejlődéseken átesett népeit. A magyarság szívós ellenállóereje is ekkor tört össze. III. Károly és Mária Terézia folytatják és szerencsés kézzel fejezik be e folyamatot; Bécs, a császárváros ebben a korban éli aranykorát. I. Lipót Burg-építkezéseitől kezdve Mária Schönbrunnjáig a palotáknak egész sora épül fel Bécsben. Az udvar fényében sütkérező főurak követik ezekben az építkezésekben is az udvar példáját. A magyar főurak így honosítják meg a barokk stílust. Most már leszállnak sziklafészkeikből és a faluban az egyszerű jobbágykunyhók közé építik francia parktól körülvett barokk stílusú kastélyaikat.
Nyugatról kelet felé terjeszkedik a barokk. Főurak és tőpapok eddig nem ismert fénnyel és pompával rendezik be kastélyaikat. És a népszerű Mária Terézia kastélyról kastélyra látogatja kedvelt főembereit. Ilyenkor fényes udvari kíséretével jelenik meg, és a főúri kastélyokban se vége, se hossza nincsen az ünnepélyeknek. A barokk hódít most már lefelé is. A köznemesek ebben a stílusban építik udvarházaikat. Persze a versenyt ebben sem vehetik fel a dúsgazdag főnemességgel. Batthyány József gróf, a nagyműveltségű és széplelkű esztergomi érsek kastélya mellett pl. Püspökiben ott áll az Ormosdyak barokk stílusú kúriája. Az érsek kastélyát környező parkban, akár Schönbrunnban, nyesett, fasorok mennek széjjel a szélrózsa minden irányában. E francia ízlésű kertet szobrok, grották, szökőkutak, lugasok tarkítják és órák hosszat tartó sétaúton lejuthatunk a vöröstetejű, kétemeletes kastélyba, amelyben alul tizennyolc szoba, az emeleten egyetlen nagy terem van. Az érsek hálótermében a lepkékből összerakott képek és madarak a barokk festészet bizarr alkotásai. Az Ormosdyak földszintes kúriájában szintén Mária Terézia-bútorok vannak, a falakat tapéták borítják, de már a kertben praktikusan: a grották és szökőkutak helyét őszibarack és más nemes fajú gyümölcsfák pótolják, azonban ezek is barokkosan lenyesve és karókra felfuttatva.
    Bécs hatása alá kerülnek városaink is. Elsősorban az országgyűlés székhelye: Pozsony. Itt is kiváltképpen a magyar főurak az építtetők. A Grassalkovich-, Apponyi-, Eszterházy, Szécsény-Lamberg paloták bizonyítják ezt. Az országháza, a városháza barokk jelleget ölt. Így aztán Pozsony is barokk várossá alakul át és ezt jellegét máig híven megőrizte.
    Sohasem volt oly nagy kulturális hatása reánk Bécsnek, mint a barokk korszakában. Építkezéseinkben mintát, tervet, építőmestert, iparosokat Bécs át minekünk.
Ne felejtsük emellett, hogy «szülője és igazi hordozója a barokkműveltségnek az ellenreformáció katolicizmusa volt» (Szekfű). És ezt a barokképítészeti stílus terjedésével lehet leginkább igazolni. Ahol az ellenreformáció megveti lábát, ott a barokképület is megjelenik. A Pázmány Pétertől alapított nagyszombati egyetem mellé Eszterházy Miklós nádor templomot épít (1629-37). Ez az első nagyszabású barokk-templom nálunk. Érdekes a felemlítése már csak azért is, mert ezt Pietro Spazzo tervezte, tehát még az olasz barokk terméke. Aminthogy a barokk a XVII. század elején még olasz jellegű Bécsben is.
    Az ellenreformáció korabeli püspökök nagy templomépítők. A mai püspöki székesegyházak, székházak és egyéb épületek csaknem mind ebben a stílusban épültek, vagy ennek rokokó változatában. Ott azonban, ahol a lakosság megmarad, ha részben is, evangélikusnak – a barokk nem hódít, vagy legalább nagyobbszerű alkotást nem tud felmutatni. Még merevebben zárkózik el a barokk elől a tiszavidéki, tehát az egy tömegben lakó reformátusság. Nincs ugyanis a Tisza-mentén tudtommal egyetlen református barokktemplom sem, holott még az építkezésben konzervatív zsidók is építettek a Hegyalján: Mádon, Tállyán és Tarcalon zsinagógákat e stílusban.
    A reneszánsz és barokk-stílus vetélkedését Kelet-Szlovákiában szemléltethetjük leginkább. A reneszánsz stílusú épületeken hovatovább barokk motívumok jelennek meg. Az oromzatból kiugró féloszlopok, az oromfal köríves nyílásaiba helyezett urnák, szárnyas kerubfejek, delfinek, hermák stb. a barokk térhódítását jelentik. Miként egykor a reneszánsz kiszorította a gót stílust, úgy most a barokk-rokokó szorítja ki a reneszánszot.
    A háborús világ megszűntével az árkot formáló félereszű tetők, az oromfal luxusnak tűnik most már fel. A falusi kastélyok oromfalát lebontják és párkányukra Mansard-tetőket vonnak. A városi házaknál pedig ezeket az oromfalakat második emelet alkotására használják fel. Így tettek a jezsuiták az eperjesi kollégium oromfalával is, amely ilyen módon eredeti reneszánsz stílusából teljesen kivetkezett.
A barokk előrenyomulásának tehát az idő is kedvezett. De azért a reneszánsz még mindig felkísért. Erre érdekes például szolgál Kassán a jezsuita (ma premontrei) templom. Építtetője, Báthory Zsófia életével is megszemélyesíti a reneszánsz- és barokkműveltség küzdelmét. Mint a hatalmas Báthory nemzetség sarja, feleségül megy II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez. A katolikus hitről áttár a református vallásra. Óriási vagyonok egyesülését, nagy tervek megvalósítását jelentette e házasság. Báthory István példájára II. Rákóczi György lengyel király akart lenni. A terv nem sikerült. A fenesi csatában megsebesült és sebeibe bele is halt. Báthory Zsófia férje halála után visszatért ősei hitére és nagyravágyó terveit más úton akarta megvalósítani. Fiát Ferencet összeházasította Zrínyi Péter leányával, Ilonával. A Báthory-Rákóczi- és Zrínyi-család vagyonával, hallatlan népszerűségével akarja fiát ősei fejedelmi székébe juttatni. I. Rákóczi Ferencből azonban nem lett erdélyi fejedelem. A Wesselényi-összeesküvést felfedezték. Zrínyi Pétert kivégezték. I. Rákóczi Ferenc életét anyja csak a jezsuiták befolyásának felhasználásával menti meg. A világi hívságok után futó Báthory Zsófiát így töri meg az élt. És mint alázatos vezeklő építi fel kedves jezsuitái számára a katolikussá lett Rákóczi-család temetkezési helyéül 1671-ben a kassai templomot. A reneszánsz hagyományokhoz való ragaszkodásnak érdekes példája ez a templom, amennyiben a barokk idejében ennek kéttornyos homlokzata, párkányai és ablakai reneszánsz motívumokat árulnak el, egyébként pedig belseje Kassa legszebb barokk templomává teszi. Hogy az egykorúak mennyire szerették ezt a templomot kevert stílusa ellenére, ennek bizonysága az is, hogy Thornyossy János, kassai építőmester ennek mintájára építette fel az eperjesi ferencrendi templomot, sőt e minta szerint épült a zboroi Rákóczi-kastély temploma is, amely a világháború óta rom.
    Valódi nagyszabású, tiszta barokkstílusú templom erre kelet felé nincs is. A híres egri püspöknek, Eszterházy Károly grófnak barokk imádata, amely Egert oly sok remek épülettel ajándékozta meg, alkotásra buzdít ugyan egészen idáig, hiszen az ő jeles festőjének, Kracker János Lukácsnak művészi alkotása a jászói premontrei templom falfestménye is, de hozzá hasonló mecénása a barokk művészetnek nálunk még sem akadt. A világi épületek közül is csak egy van, amely érdemes a felemlítésre és ez az eperjesi Klobusiczky-palota, amelynek stukkó díszítése egyedüli a maga nemében.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf