Rakovszky József: Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? (Történet Petőfi Istvánról)

Pilis község egyik elsárgult anyakönyvében megtaláltam Petőfi István esküvői feljegyzését. Már régebben foglalkozom Pilis község történetével: a község általános iskolájának felső tagozatán tanítok. A napokban jártam, hogy megtekintsem a hajdani időkből fennmaradt fóliánsokat. Az egyik polcról porlepte anyakönyvi naplót emeltem le. A vignettán két évszám: 1862-1879. Az elsárgult lapok boldog esküvők emlékét idézték. Az utolsó íveknél tartottam, amikor a 36-os sorszám alatt érdekes nép ragadta meg a figyelmemet.

    VŐLEGÉNY: PETŐFI ISTVÁN, MENYASSZONY: GAYLLHOFFER ANTÓNIA.

Petőfi István 1898 12    A fakult sorokat jobban szemügyre véve megállapíthattam, hogy a nagy költő édes öccséről van szó. Az esküvő időpontja: 1863.dec. 26. Most már csak arra voltam kíváncsi, hogyan került a halhatatlan Sándor testvére a pilisi evangélikus templom eskető papja elé? Rövidesen ez is kiderült.

    Petőfiné Gaylhoffer Antónia 1918,32István 48-ban ott küzd Kossuth lobogói alatt. Közhonvédból századosi rangot ér le. Bátyjával anyjuk temetésén találkozik utoljára. A szabadságharc után az osztrákok közlegénynek sorozzák be. Szabadulása után Péterváradon folytatja atyjától tanult mesterségét, a mészárosságot. 1852-ben ismeretlen rosszakarója azzal vádolja az osztrák hatóságnál, hogy mint honvédtiszt vett részt a császár elleni harcokban. Nyomban letartóztatták és a theresienstadti börtönbe hurcolták. A három esztendeig tartó raboskodás ideje alatt jó barátságot kötött rabtársával, HöhmJÁnos mérnökkel. Csaknem egyidőben szabadultak. A mérnök apósa, Gayllhoffer János dánosi földbirtokos éppen akkor keresett nevelőt két kisebbik fia mellé s a mérnök ajánlására az egykori thereisenstadti fogolyra esett a választása.

    Így került Petőfi István 1857 nyarán Dánosra. Ősszel Ellingerné, a bécsi opera énekesnője vendégeskedett a Gayllhoffer-kastélyban, s egy alkalommal elmondta, hogy nagyon szeretné Petőfi Sándor verseit anyanyelvén, németül megismerni. István erre levette a könyvespolcról bátyja verseskötetét és átnyújtotta a művésznőnek, hogy válasszon a költeményekből, majd ő lefordítja. Ellingerné felnyitva a kötetet, találomra az egyik versre mutatott. Ez Sándor tragikus jóslata, a »Szeptember végén« volt. A fordítás aránylag jó sikerült, s amikor a művésznő elolvasta a fordítást hosszú szempillái könnyekben úsztak. Ott élt a kastélyban a Gayllhoffer család büszkesége, Antónia. A leányt valósággal körülrajongta a környék vagyonos ifjúsága, de Antónia Petőfi Istvánt kedvelte. Az egyszerű nevelő azonban tudta, hogy szegény ember létére sohasem nyerheti el a leány kezét. Búcsút vett hát a dánosi kúriától. Bátyja özvegye, Szendrey Júlia atyjának ajánlatára Geiszt Gáspár földbirtokos csákói pusztájára került ispánnak, majd tiszttartóvá léptették elő. Amikor Gayllhoffer megtudta, hogy az egykori nevelő karriert csinált, egyszerre engedékenyebb lett: beleegyezett Antónia leányának és Petőfi Istvánnak eljegyzésébe. Már ki volt tűzve az esküvő napja is, még pedig 1863. december 26-ára, amikor Vághelyi János nyáregyházi katolikus pap váratlanul felkereste Gayhoffert, s kijelentette, hogy nem hajlandó összeadni a párt, mivel a vőlegény evangélikus. A családot a zavarból Petőfi Sándor egykori iskolatársa, sárkány Sámuel pilisi evangélikus lelkész mentette ki: megeskette a fiatalokat. Ám, a mennyei örömök csak röpke hónapokig tartottak. Családi természetű bonyodalmak miatt a fiatalok sebzett szívvel szakítottak egymással. Antónia visszaköltözött szüleihez. De István nem nyugodott bele a szakításba, s egyik levelet a másik után írta hitvesének. Antónia kérlelhetetlen maradt.

    Egy alkalommal ismeretlen kéz által címzett borítékot kézbesítettek az asszonynak. A levél csupán ennyit tartalmazott:

    »Meghalt Petőfi István! Halálát súlyos szívbaj okozta…«

    Antónia reszkető kezéből kihullott a papírlap. Ábrándos szeme a végtelenbe tévedt, aztán a könnycseppek árja futott végig halovány arcán.

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf