Herrmann Antal: Örmények Máramarosban

Gyakran megfordulok Máramarosszigeten. Kedves jó embereim vannak ottan. Kisebbik fiam az ottani jeles képzőben nyert tanítói oklevelet. Kisebbik leányom most is ott van az állami felsőbb leányiskola internátusában, az ország legkitűnőbb nőnevelő intézetében. Részt veszek a helyi kultúrmunkában, jól ismerem ott a lokális viszonyokat. Speciális szaktanulmányokat is végeztem ottan.

    Volt alkalmam puhatolódni az ottani örménység viszonyai iránt. Itt most összeállítok néhány személyi adatot. Remélem, hogy közelebbről fontosabb történeti anyagot is közölhetek.

    A hazában a XVIII. század vége felé Erdélyen kívül talán Máramarosszigeten volt a legjelentékenyebb örménység. A XIX. század első felében még nevezetes szerepük volt a város gazdasági és közéletében. A Hollósy (Korbuly) családnak több kiváló tagja volt. Híres ember volt a múlt század közepe táján Pászákász Kristóf, kiről több jellemző adoma maradt fenn. A megyegyűléseken bátor, szókimondó volt. Egyszer széksértésért megbírságolták 50 forintig. Kivett 100 forintot és kijelentette, hogy ismételni fogja a sértést. Megfenyegették, hogy akkor 200 forintot fog fizetni.

    Erre az öreg eltett 50 forintot és így szólt: „Hát akkor nem mandam még egyszer, csak gandalam.” – A Poncz családnak terjedt birtoka volt. Az Iza-melléknek egy helyét most is Poncz-járónak nevezik.

    A szabadságharc után, a gazdasági és közéleti viszonyok változtával fogyott és hanyatlott az örménység, mint másutt, úgy Szigeten is, és a helyét jórészt olyan elemek foglalták el, melyek úgy a magyarság, mint a kultúra és a közgazdaság tekintetében nagy visszaesést jelentenek.

    Az egykor viruló, híres szigeti örménységet ma már úgyszólván csak a róm. kat. temetőben találjuk. A díszes síremlékek hosszú során örmény nevek olvashatók. Néhánya pedig már olvashatatlan. Előkelő, elterjedt nemzetségek neve tízszer-húszszor is előfordul. E nevek közül feljegyeztem a következőket: Augusztonovics, Bárány, Buzáth, Dondon, Ember, Fogolyán, Foith, Hollósy, Jakab, Jakobovics, Kapatán, Korbuly, Lukács, Máli, Markovics, Marosán, Novák, Páll, Petrovics, Teodorovics, Zachariás, Zeferovics. E családok közül többen egészen kihaltak. Néhánynak sarjai még élnek a városban és megyében.

    A Máramarosszigeten és vidékén élő vagy innen származó örmények közül egyelőre a következőket sorolom fel: Ágoston Endre, takarékpénztári tiszt (Rahó); Gábor, aljegyző (Huszt); Gyula gyógyszerész (Técső); József, gyógyszerész (Técső); Lajos, kereskedő (Huszt); Ember János, tanfelügyelő (Udvarhely); József, vasúti tiszt; József, hadbíró-őrnagy (?); Hollósy Géza, újságíró (Budapest); Karácsony István, megyei tisztviselő; Marosán Béla, gyógyszerész; Márton, kereskedő; dr. Novák Károly, kincstári főorvos (az örmény múzeumegyesület választmányának tagja); Páll Manó, kereskedő; Petrovics Lajos, tábla bíró, járásbíró (Huszt); János, gyógyszerész; Miklós, magánzó; Tódor, kereskedő; Zoltán, ügyvéd; Zeferovics Dániel, takarékpénztári tiszt; Zeffer István, vasúti tiszt; Lajos (Huszt). A hölgyek közül megemlítem ezeket: özv. Buzáthné, Antolovics gyógyszerész neje, néhai Jakab Péternek, az ügyvédi kamara nemrég meghalt elnökének özvegye, Buzáth leány; Szabó János ügyvéd négy leánya: Garlatiné (Visó), Kökényesdiné, dr. Kún Béláné (Debrecen), Szilágyi Lászlóné s végül özv. Zeferovicsné báránykereskedő (Visó), Dondon (Tasnádi), dr. Hollósy István, szolgabíró (Csongrád), Jakabovics Miklós, kereskedő, Kincsesi Bogdán, főtrafikus, Petrovics Godofréd, pékmester, Piros Emil, városi tisztviselő, Szongott, városi végrehajtó, Szongott Jakab, takarékpénztári igazgató (Tasnád).

    Hölgyek: Czobel Jánosné, özv. Ember Miksáné, dr. Kornayné (Buzáth-leány). Dr. Szabó Andrásné és Szabó Sándorné (Jakabocsi-leányok), Tóth Kálmánné (Teodorovics-leány). A megyében még számos örmény család él; ezek fölött közelebbről fogok lustrumot tartani.

    A megyében leledző, örmény vonatkozású, esetleg múzeumunkba illő tárgyakról kevés tudomást szerezhettem. Van adatom rá, hogy a Hollósy család részéről örmény nyelvű könyvek kerültek a híres szigeti tudós, Szilágyi István birtokába. De ezeknek nem találtam nyomát sem a szigeti líceum nagyközkönyvtárában, hová a Szilágyi könyveinek nagy része jutott, sem e nagy tudós kiváló fiánál, a Szilágyi István kórházi igazgatónál, a técsői kerület országos képviselőjénél.

    A Máramaros megyére vonatkozó irodalomban és a megyei múzeumban csak szórványos örményadatokra találtam. De értekeztem e tárgyról a megyei közélet legkiválóbb vezéralakjával, a megye mindentudó élő krónikájával, az agg Várady Gáborral, Ő aztán kiadósabb nyomokra vezetett.

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf