Bethlen Gábor levele – feleségének, Károlyi Zsuzsannának

Erdély fejedelme, „választott magyar király”, a Habsburgok elleni döntő jelentőségű érsekújvári csatát megelőzően írta levelét első feleségének, Károlyi Zsuzsannának.

1621. április 11.

Szerelmes édes szívem, a felséges Isten minden jókkal megáldjon.

Ezen órában hozzák a füleki vicekapitány levelét, én édes szívem, melyben írja, hogy tegnapelőtt délután ama hitetlen Herencséni, ki mellett te is sokat törekedvén dolgaiban, mennyi jóval voltam az árulónak. Füleknek a felső várát meglopta, és a bennevalókat Ferdinánd számára eskettette mindjárást. Azért a Szécsi dolgát, immár nyilvánvaló árultatását, akárki elhiheti. Annak okáért szerelmes szívem, szükség igen a vigyázás ott alatt, nem egyébből, hanem hogy valami árultatásból, lopásból való fortély valami várunkon ne essék, másikból ebből, hogy Kassán igen vigyáztass magadra édes szívem. A vármegyék lovasit, gyalogit éjjel-nappal siettessék Kassához gyülekezni. Mutassák meg Bornemisza János és Abafi igaz hűségeket hozzánk, kíméltessék meg a Szécsi lovasát, micsoda falukon vannak, és menjenek reájok, verjék fel őket.

A Herencséni jószágát, valamint mostan bírt és aki Szécsinél volt is, ígért Bornemisszának, mint olyan nyilvánvaló árulóét; Abafinak is bizonyosan adok jószágot, csak mutassa meg emberségét. Fülekre azért én mindjárt gondot viseltetek, mert a főkapitány itt volt nálam, virágpénteken bocsátottam Szécsihez, ha onnét kibeszélhetné magát az igaz ember.

Magam is bizonyosan megindulok édes szívem a jövő pénteken, azt bizonyosan elhiheted, és Fülek felé ballagok a hadakkal. Korlát uramnak írass mindjárt, vigyázzon igen magára, és a várra, olyan fortély ne essék rajta. Írass édes szívem minden oda alá való hírek és állapotok felől mindjárt. Legnagyobb mesterség ebben az volna, hogyha Szécsi lovasit és gyalogit felkeverhetnék, kik mindenestül is hatszáza nincsenek. Az Egri hadát is megindíthatom immár mindjárt. A császár parancsolatival tegnap érkezék a portáról a csausz, minden végházakban parancsol, hogy mihelyt én írom, azontúl meginduljanak segítségünkre. Bohus ezen órában érkezék, hogy a levelemet, írom vala, valóban examináltam, esküszik, szörnyen hiszi, onnét a lengyelek semmi gonosz szándékkal hozzánk nincsenek, semmi hadat ő ott nem hallott, ki ide kiszándékoznék, hanem mind Podoliára takarodnak. Király fiát bizonyosan hallotta, hogy a jövő csütörtökön Illyvohoz akar menni, a hadakkal ma nyolcad-napja, hogy Krakkóból indult. Kancellárius az estve érkezék Hamburgból, de az ország dolgában oly messze jár császár az igazságtól, hogy nemhogy békesség lehetne azokon az utakon, de inkább készebbek egy lábig elveszni szabadságok mellett. Mi formán akarná és kívánná véllek a békességet, ím a páriáját leírattam és megküldtem édes szívem; Péter uramat, Berzeviczi Palatics uramékat, a bírót harmadmagával, azonkívül is ha valaki oly ember vagyon, kettőt, hármat hívass be és olvastasd meg; de igen szorgalmatosan olvassák, az írásban való illetlen és igen gyalázatos szókra vigyázzanak; meglátják és elhihetik, a német minémű békességet akarna, a bécsi végzést és a maga koronációja idején a 17 condiciót1 nemhogy teljesíteni akarná, sőt tiltja, hogy ingyen se említsék; mint nyilván való latroknak gráciát ígér az országnak; de ami ezeknél nagyobb, szóval azt izente a francuz mediatoroktól2, hogy nemcsak a végházakban, hanem minden városban és akármely erősségben német praesidiumot3 vegyenek bé, mert különben, a mellére tötte a kezét és esküvéssel mondta, hogy meg nem békéllik. A Francuzok intették, mostan azt ne proponáltassa a magyaroknak, mert semmire nem mennek, holott most sem hihetnek neki: de császár azt mondta, hogy jobb most proponálni nekik, mert ő különben hitlevelet sem ad nekik. Így lévén azét a dolog édes szívem, és itt nem várakozom haszontalanul, alámegyek, a várakat itt fenn megrakom. Tartson meg az úristen jó egészségben szerelmes szívem, és engedje őfelsége, láthassalak kedves állapotban.

      Írtam Szombat húsvét estén, délután öt órakor 1621.

            Gabriel

      igaz szerelmesed

 

/1/ feltételt
/2/ közvetítőktől
/3/ őrséget  

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf