Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XVI. befejező rész]

Isten hozott e szent helyre

Isten hozott e szent helyre

1. Isten hozott e szent helyre, ájtatos buzgó hívek,
Hol az édes jó Szűzanya örömmel vár titeket.
Szűz Mária, egek gyöngye, add áldásod híveidre,
Drágalátos kezeiddel ölelj minket szívedre.

2. Itt a pócsi szép templomban osztja dúsan áldását,
Kinek szíve igaz, s tiszta, meghallgatja fohászát.

3. Vedd kedvesen égi anyánk ezen búcsújárásunk,
Melyet most e szent helyeden néked itt felajánlunk.

Minden vers végén: Szűz Mária, egek gyöngye, add áldásod híveidre, / Drágalátos kezeiddel ölelj minket szívedre.

Volly István gyűjtése  


Isten országának második szépsége

1. Isten országának második szépsége,
Magyar nemzetednek*) minden ékessége,
Üdvözlégy Mária, föld gyönyörűsége!

2. Elindultunk immár a csuda-képedtől,
Kegyelemmel fénylő, gyönyörű szép Szűztől,
De anyai áldást várunk szent kezedből.

3. Ne eressz el Anyánk minket áldás nélkül,
Megáldva bocsáss el ezen szent vidékről,
Amelyért könyörgünk, nyerd meg osztályrészül.

4. Akik szent nevedért messziről fáradtunk,
És tiszteletedre kész szíveket hoztunk,
Tudod édesanyánk, miért fáradoztunk.

5. Emeld hát fejünkre szűz szent karjaidat,
Írd bele szívedbe gyarló fiaidat,
Fogadd szárnyaid alá bűnös leányidat.

6. Most jusson eszedbe, hogy anyánkká lettél,
A véres keresztnél, midőn keseregtél,
Fiad kéréséért minket általvettél.

7. Ismerj meg Szűzanyánk, minket gyermekidnek,
Írass be számába hív tisztelőidnek,
Ne vondd meg szerelmét tőlünk szent szívednek.

8. Tenéked ajánljuk drága Szűz, magunkat,
Fiaink, leányink, minden rokonunkat,
Rövid életünket, mindörökkön Amen!

*) Nagy celli határnak

Az „Óh, szívem meghasad” (68. sz.) dallamára énekelték

Volly István gyűjtése  


Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya

1. Magyarok nagyasszonya, boldogságos Szűzanya, Mária,
Néked áldoz magyar szív, mely hozzád örökké hív, Mária.
Óh Mária, Jézus anyja,
Esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

2. Ím tehozzád fordulunk, tebenned van bizalmunk, Mária,
Segíts szenvedésinkben, bokros keserveinkben, Mária.

3. Tekints le országodra, te árva fiaidra, Mária,
Néked élünk és halunk, te híveid maradunk, Mária.

4. Magyarok szószólója, híveid pártfogója, Mária,
Hallgasd könyörgésünket, nagy ínségben ügyünket, Mária.

5. Légy utolsó óránkban segítőnk, a halálban, Mária.
Légy halálunk óráján velünk ez élet után, Mária.

Minden vers végén: Óh Mária, Jézus anyja, / Esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

Volly István gyűjtése  


Óh, jaj nekem bús árvának

oh jaj nekem bus arvanak

1. Óh jaj nékem bús árvának,
Szomorú édesanyának,
Drága kincsem elvesztettem,
Jézust, egyetlen szülöttem!

2. Róla ha valamit tudtok
Te ékes Nap, Hold, csillagok,
Hegyek, völgyek és patakok,
Nékem azt hírül adjátok!

3. Óh, mert szívem kettéreped,
Tagjaim elbágyad, reszket,
Míg szent fiam föl nem lelem,
Az én szívem nem lesz helyen!

4. Szűz Mária így sír vala,
Szent fiára rátalála,
A hóhérok amint hozták,
Földhözverték, arculcsapták.

5. Zörgött a lánc kezén, nyakán,
Csurgott a vér egész tagján,
Fájdalmas Szűz ezt hogy látta,
Leroskadva, elájula.

6. Ismét újra feljajdula,
Bágyadva indul utána,
Mindenütt nyomon követte,
A nagy kínokat szemlélte.

7. Szent fiához nem szólhata,
Csak keservesen siratta.
Midőn fiát halva látta,
Szívét a tőr általjárta.

8. Testét, hogy el nem érhette,
A keresztfát átölelte,
Vércseppjeit csókolgatta,
A fájdalmas Szűz Mária.

9. Van-e, aki most ne sírna,
Máriával ne bánkódna,
Még az angyalok is sírtak,
Mi könnyeink is hulljanak.

10. Árván maradt Szűz Mária,
Keresztfán függ ő szent Fia,
Jertek árvák és özvegyek,
Jézuson keseregjetek!

11. Nagy fájdalmú Szűz Mária,
Fogadj szent társaságodba,
Hogy akik veled kesergünk,
Egykor mennyben örvendhessünk.

Volly István gyűjtése  


Óh, jaj nékem Máriának nékem szomorú…

oh jaj nekem Marianak

1. Óh, jaj nékem Máriának
Nékem szomorú anyának
Óh, mely nagy bánatban vagyok
Jaj, mert betöltek a napok:
Megfogták szent fiamat,
Szerelmes magzatomat.

2. Óh, anyák, vélem sírjatok,
Óh, szüzek, engem szánjatok!
Ne mondjatok engem szépnek,
Hanem keserűségesnek:
Keserűség tengere
Környülvett bús örvénye.

3. Óh, édes, szemem világa,
Jézus, édes, méhem rajza,
Hol vagy édes reménységem,
Óh, édes drága napfényem?
Hol vagy édes magzatom,
Hol vagy édes Jézusom?

4. Hallom; vasláncok zörögnek,
Látom; vasszegeket visznek,
Egy vitéz visz köteleket,
Talán az én szülöttemnek:
Fiamat megkötözni,
Szegekkel általverni.

5. Amott látok oszlopokat,
Mellette sok ostorokat,
Látom a sok korbácsokat
Kezökben a hóhéroknak:
Fiamat mezítelen
Ott verik kíméletlen.

6. Jaj, látok egy nagy keresztfát,
Talán az ártatlan bárányt
Akarják feszíteni,
Keserves kínnal megölni?!
Óh, miért meg nem szűntök
Óh, kegyetlen bűnösök!

7. Látom keresztfán fiamat,
Felfeszítve magzatomat,
Megkékültek ajakai,
Elsárgult egész tetemi.
Halál-színre változott,
Jaj, látom, hogy már megholt!

8. Meghomályosodott a nap,
Mindent elfogott a bánat,
Óh, bár csak levehetnélek,
Kezeimmel ölelnélek!…
Már tenéked ajánlom
Életem és halálom.

Volly István gyűjtése


Óh, szívem meghasad

oh szivem meghasad

1. Óh, szívem meghasad, fájdalmas Szűzanyám,
Látom, mint keseregsz szent Fiadnak kínján,
Mert nincs nyugodalmad Jeruzsálem utcán.

2. Árúba bocsátja Júdás a Mesterét,
Dühösen készítik Úr Jézus keresztjét,
Melyre fölfüggesztik szent Fiadnak testét.

3. Pilátus nagy gyorsan a dobot vereti,
Megdühödt vitézit elébe gyűjteti,
Getszemáni kertbe mind harcra úgy küldi.

5. Kérdi ott Mária: „Hol a te Mestered,
Ki mint önönmagát, úgy szeretett téged,
Miként az ő dolga, óh, jelentsd meg, kérlek!”

6. Feleli Szent János ily fájdalmas szókkal:
„Óh, édes Szűzanyám, hová megyünk mostan,
Egyedül maradtunk az árnyékvilágban.”

7. Alig hogy elkezdi Szent János beszédit,
Legottan meglátja Pilátus vitézit,
Kik kötözve viszik szerelmes szülöttit.

8. Megbuzdult a vére fájdalmas szívében,
Elhervadt a színe, kesereg lelkében,
Ilyen szókra fakad szűzi ijedtében:

9. „Örök Atyaisten, nézzed szent Fiadat,
Poroszlók hurcolják kedves magzatodat,
Végy ki e világból, szánd meg szolgálódat!”

10. Ím az Atyaisten őrző szent angyala
Eljövén Mária vigasztalására,
De az is szomorú hírt hozott, – így szóla:

11. – „Ennek így kell lenni, óh, fájdalmas anya,
Mert a Szentháromság ezt mind így akarta,
Emberi nemeztét vérével megváltsa”.

Volly István gyűjtése

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf