Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XV. rész]

Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!

Atyaisten szép leánya

1. Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!
Fiúisten édes anyja, Mária, segíts4
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni,
Mindennemű szükségünkben, Mária, segíts!    

2. Szentlélekisten mátkája, Mária, segíts!
Szentháromságnak tárháza, Mária, segíts!

3. Üdvözlégy édes reménységünk, Mária, segíts!
Üdvözlégy szép menedékünk, Mária, segíts!

4. Ha mi rólad gondolkodunk, Mária, segíts!
Tisztább örömökben úszunk, Mária, segíts!

5. Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária, segíts!
Kit öröm közt szültél nékünk, Mária, segíts!

6. Hogy az Istent szerethessük, Mária, segíts!
És szent kedve szerint éljünk, Mária, segíts!

7. Hogy a v étket gyűlölhessük, Mária, segíts!
Erényidet követhessük, Mária, segíts!

8. Igaz öröm nélküled nincs! Mária, segíts!
Veled nem és fel semmi kincs! Mária, segíts!

9. Lelkünk tisztántartásában, Mária, segíts!
Lelki aggodalmainkban, Mária, segíts!

10. Betegség és szenvedésben, Mária, segíts,
Vagy más keserűségünkben, Mária, segíts!

11. Hogy végünkre jól készüljünk, Mária, segíts!
Szentségekben részesüljünk, Mária, segíts!

12. Az ítélőbíró széknél, Mária, segíts!
Pokol kapujától mentsél, Mária, segíts!

Minden versszak végén: Téged megyünk* köszönteni, / Méltóztassál meghallgatni**, / Mindennemű szükségünkben, Mária, segíts!

  */ Jöttünk vagy voltunk
**/ Bűneinket megsiratni, vagy Szent Fiadtól áldást kérni!
(Versszakonként váltakozva mondják)    

Gyűjtötte Volly István


Elérkezett Nagyasszony

Elérkezett Nagyasszony

Elérkezett Nagyasszony gyönyörű szép napja,
Ma ment föl mennyországba a szép Szűz Mária.
Fölment az egekbe, szent Fia elébe,
Az angyalok fogadták őtet örvendezve.

Gyűjtötte Volly István


Megkondult a kisharang

Megkondult a kisharang

1. Megkondult a kisharang, épen dél vala,
Mindnyájunkat összehív „Úr angyalá”-ra:
Áve, áve, áve Mária!
Az ercsi kápolnában van a Szűzanya.

2. Hív az angyal lágy szava, jön kis Bernadett,
Gáve partján pázsitos szép virág zöldel.

3. Fúj a felszél, zúgva szól: – „Itt várj, gyermekem,
Itt az óra, hol reád vár a kegyelem.”

4. Massza-beli szirt kövén, jaj, mit lát szeme?
Mintha hajnal csillaga rajta fénylene.

5. Égi kép ez, szép, minként anya-szeretet,
Hord ruhául hónyakán rózsafelleget.

6. Pillantása mint a Nap, tünde, szende fény,
Szól mosolyogva, bíztatón: – „Mit se félj, szegény!”

7. Liliomszál leng kezén, legszebb ékszerül,
Derekára égszínű szalagöv terül.

8. Lábafején koszorús rózsagally simul,
Ó, ilyen szép csak a menny kertjében virul!

9. Rózsafüzér ujjain, csupa drágagyöngy,
Hő imája hint reá égi harmat-könnyt.

10. Hajnali szép csillagunk, küldd fénysugarad,
Míg sírunk, e siralom-völgyében, alant.

Minden vers után: Áve, áve, áve Mária! / Az ercsi kápolnában van a Szűzanya!

Gyűjtötte Volly István


Óh áldott Szűzanya

Oh áldott Szűzanya

1. Óh áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága,
Bűnösöknek kegyes szószólója:
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királynéasszonya!

2. Hajtsd hozzánk, óh anyánk, angyali orcádat,
Imádjad érettünk drága szent Fiadat.
Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat.

3. Mely boldogok azok, kik téged dicsérnek,
Buzgó szívvel néked vígan énekelnek,
Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek.

4. Óh, Szentháromságnak szolgálóleánya!
Nyerj erőt énnekem dicséret-mondásra,
Szent nevednek örök áldására.

5. Dicsérjenek téged, angyali seregek,
Boldog mennyországban tisztaságos szüzek,
Dicsérjenek téged minden szentek.

6. Üdvözlégy áldott légy, Úr Jézus dajkája,
Szegény bűnösöknek kegyes szószólója,
Hívednek légy meghallgatója.

7. Alázatos szívvel kérünk, édesanyánk,
Hogy midőn eljövend a mi végső óránk,
Kegyelemmel legyen Fiad hozzánk.

8. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
Kegyes Megváltónknak, a te szent Fiadnak,
Szentlélekkel a Szentháromságnak.

Minden vers után: Vigyázz reánk, Édesanyánk, / Angyaloknak királynéasszonya!

Gyűjtötte Volly István


Óh, Mária, kinyílt virág

Oh Mária kinyílt virág

1. Óh, Mária, kinyílt virág,
Kit áldásul nyert a világ,
Mennyországnak ajtaja,
Boldogságos Szűzanya!
Százezerszer üdvözlégy,
Százezerszer áldott légy,
Minket kegyelmedbe végy!

2. Bűnösöknek pártfogója,
Híveid vigasztalója,
Megtérők segítsége,
Légy szívünk reménysége!

3. Csodálkozott ég s föld rajtad,
Midőn szülted Megváltónkat,
Hogy Isten anyja lettél,
Akitől teremtettél.

4. Egek drága ékessége,
Angyalok gyönyörűsége,
Lelkünk áldva magasztal,
Mert teljes vagy malaszttal.

5. Téged hódolva tisztelnek,
Égben s földön minden szentek,
Bár oly tiszták lehetnénk,
Hogy méltán dicsérhetnénk.

6. Dicsérünk a szent atyákkal,
Akik lelkes buzgósággal
Hirdetői valának,
Jézus tanításának.

7. Mennyországnak királynéja,
Szűz Mária, Krisztus anyja,
Atyaisten leánya,
Magyarok szószólója.

8. Általad sok megtért lelkek
Mennyekben koronát leltek.
Légy nekünk is oltalmunk,
Hogy egekbe juthassunk.

Minden vers végén: Százezerszer üdvözlégy, / Százezerszer áldott légy, / Minket kegyelmedbe végy!

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf