Perez Özséb Antal szerzetesjelölt, honvédgyalogos-adjutáns

Gyöngyösön, Heves vármegyében született 1826. évi k október hó 8-án, jómódú szülőktől. — Elemi és gimnáziumi osztályait Gyöngyösön végezte. Mint 6-ik költészeti osztályt végzett tanuló a Szent Ferencz-rendbe
lépett 1844-ben. Mint I I- ik éves hittan hallgató 1848-ban, szeptember havában a .szerzetesi öltönyt letevén, hogy a már akkor veszélyben forgó szeretett magyar hazának fegyverrel szolgálhasson, a porosz herceg (Prinz Preusz) nevét
viselő, de a magyar haza szolgálatában levő régi gyalogezredbe állott. Hol vett először részt csatában nem tudni; csakis 1849. évi január 12— 24-én a Tarcal, Tokaj és Keresztúrnál vívott csatákban tűnik föl először, hol Klapka vezérlete
alatt — ki az 1849. évi január 4-én Kassánál történt csata után Mészáros Lázártól átvette a fővezérséget —már mint őrmester harcolt. Klapka hadvezér a tokaji hídnál ekként szólítá meg Perezt: — Na Perez, ön még most is őrmester (valószínűleg a szerbek elleni csatákból ismerte, hol Klapka szintén szerepelt), van-e kedve hozzám jönni segédtisztnek . És Perez lett Klapka adjutánsa, de hogy mily tiszti rangban lett előléptetve azt n e m sikerült megtudni. Jelen volt ezután a Schlick ellen vívott Hidasnémeti csatában 1849. február hó 8-án. Klapka serege egyesülvén Görgey seregével, részt vett a Kápolna-vidéki, tápióbicskei, isaszegi, nagysallói, váci, komáromi, nagysallói csatákban. Ott volt Budavár ostrománál is, mint irodatiszt, más dolgairól nem szerezhettünk felvilágosítást. Csak annyit tudunk, hogy a világosi fegyverletétel alkalmával, (ekkor tehát már nem volt Klapka adjutánsa) mint tiszt, hadi fogságba esett és a többi fogollyal együtt valami pajtafélébe záratott. Ott egy közemberrel 100 forintért ruhát cserélt — hogy tiszti ruhája fel ne tűnjék — és így elmenekülve, hosszas bujdosás után Gyöngyösre jutott testvérbátyjához. Polgári ruhába öltözködött s a szomszéd faluba ment egy jó barátjához, hol mindaddig lappangott, míg valami mellékes utón császári elbocsájtó levelet szerzett s 1850. év végén Budapesten tanítói oklevelet nyert és Jászfényszaruba megválasztatott tanítónak, hol is vadászat közben átfázván, meghalt a hős magyar paphonvéd tiszt.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf