Ébner Sándor: Bocskorformák Csonka-Szatmár és Bereg megyében

Mindkét vármegye magyarságának, főként régebben, a belvizek lecsapolása előtt, rendes hétköznapi lábbelije volt a bocskor, amit maguk készítettek. A lecsapolás és árvízszabályozás utáni jómóddal a csizmaviselés mindjobban kiszorította a régi bocskorviseletet, de még ma is találtam öreg embereket, akik jól emlékeztek a bocskorok szabására és fűzésmódjaira, sőt a pásztornép még ma is általánosan készíti és viseli a bocskort, miként arról Leveldi Kozma György főszolgabíró Bereg megyében kibocsátott kérdőíveire adott feleletek meggyőztek bennünket.

Szatmárnak Szamosháti és Tiszaháti részeit, az Ecsedi láp községeit és Bereg megyének Mezőtarpáig terjedő községeit bejárva tapasztaltam, hogy háromféle bocskort visel a magyarság, még pedig az úgynevezett magyar bocskort és kétféle tótbocskort. A tótbocskorok egyike féloldalas, másika a kerekorrú, kétoldalasan részarányos.

Mind a háromféle bocskor szabását és fűzését megfigyeltem s alább bemutatom:

ébner1 ábraA magyar bocskorhoz vettek egy-egy 17 cm széles és 28 cm hosszú marhabőrdarabot és a bocskorhasítókéssel, amire minden nyeles házi kés alkalmas volt, baloldaldól előrefelé haladva az orrfelőli elülső résznek négyötödéig behasították a bőrt 4–5 mm-nyi szélességben (1. ábra a) s ezáltal nyerték az orr befűzésére való bocskorszíjat. Ezt a szíjat Nógrádban vezérszíjnak mondják. A vezérszíj végéhez erősítik azt a hosszú szíjat, amivel a szűrhunyából (szűrposztó) való kapcát körülcsavarják s a térd alatt egy madzaggal elkötik. Ennek a 3 m hosszú, kétujjnyi széles szíjnak vondosó a neve. A szíj behasítása után maradt bőrdarab két oldalát alul jobbról-balról 4–5 mm-nyi szélességben behasítva, 2 darab, körülbelül 18–19 cm hosszúságú szíjat vágtak s ezekkel fűzték be mindkét oldalon a bocskort, miként azt az I. ábra b. mutatja. Nógrádban, ahol a magyar bocskort ugyanígy szabják, ezt oldalt-, vagy szélszíjnak hívják.

Ugyanitt látható, amint az elsőízben behasított szíjjal a bocskor orrát befűzik a kikaréjozott és lyukakkal áthasított őt lebenyen át. Majd továbbhaladva, a jobboldali két hasítékon át húzzák az orrbefűző szíjat s keresztülvezetve a baloldali hasítékokon, visszafordulnak a jobb csücsük harmadik hasítékáig, melyen keresztüldugván a szíjat, hegyesre húzzák a bocskor orrát. Végül a szíjat a bőrlap hátulsó két sarkába vágott nagyobb köralakú lyukba fázik. Ezzel készen is van a magyar bocskor, melynek kétoldalasan részarányos befűzött állapotát mutatja az 1. ábra c.

A tótbocskornak szabásán is látszik, hogy féloldalas (2. ábra a). A bocskor készítéséhez vett bőrlap széléről csak az orrbefűzéséhez való szíjat hasítják le. Oldalfűzés ennél nincs. A 4–5 mm-nyi szélesen lehasított szíjat a bőrlap ráncokba szedett elülső jobb csücskén végighúzzák, majd átvezetve a behajtott bal csücsök végébe dugva, átfűzik a behasított öt vágáson keresztül (2. ábra b). A befűzéshez szükséges bevágásokat éles hegyes késsel végzik s a fűzéshez a nyílást a bocskorfűző faárral (1. ábra) kitágítják.

ébner2 ábraA készen befűzött tótbocskor (2. ábra b) kerekorrú, féloldalas rész, aránytalan, mindkét lábra külön készül.

A szatmár- és beregmegyei tótbocskor másik alakját az alföldi magyarság általában mint borjúszárú bocskort ismeri s Herman Ottó ezt tartotta magyar bocskorformának. Én az átkutatott területen ezt az alakot ritkábbnak találtam; mindenfelé mint kerekorrú tótbocskort ismerték s főként pásztorok viselték. A 2. c) ábrán lerajzolt alakot Tunyogon találtam. Ennek fűzőszíját külön lehasítják s a beráncolt orron keresztül végigfűzik a bocskor mindkét oldalán, miáltal végeredményben kétoldalasan részarányos bocskoralakhoz jutnak. Mezőtarpáról, Tákosról, Tiszaszalkáról, Ugornyáról, Gergelyből, Tiszaadonyból, Vámosatyáról, Csarodáról, Márokpapiból való kondások és csordások egybehangzóan megkülönböztették a fent leírt három bocskorformát, aminek alapján is a szatmár-beregmegyei Tiszahát, Szamoshát s Ecsediláp területén az 1. ábrában bemutatott és leírt bocskorformát kell e területen magyar bocskornak mondanunk.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf