Baltás Simon Ferenc honvédtüzér, ferences szerzetes-papjelölt

Gyöngyösön, Heves vármegyében született 1830-ik évi július 15-én, jómódú iparos polgári szülőktől. Iskoláit, jelesen a gimnáziumi osztályokat szülőföldjén végezte. Mint költészeti osztályt végzett tanuló 1846-ban a Legszentebb Üdvözítőről nevezett Szent Ferenc-rend szerzetes tartomány papjelöltjei közé vétetett fel, S 1847-ben a szolnoki szerzetházba rendeltetett a bölcsészeti tanfolyamra. Itt találta őt az örökké emlékezetes 1848. március 15-e.

    És mindjárt a szabadságharc kezdetén két erősen hullámzó forró szeretet és érzelem hevítette keblét, az egyik a veszélyben levő haza iránti lángoló szeretet, a másik a Szent Ferenc-rend iránti legszentebb érzelem, melynek tagja óhajtott volna maradni. Szerette volna a hazát is szolgálni, de szerette volna a szerzetben is jövőjét biztosítani. Ily benső küzdelmek és nyugtalanságok között el is folyt az 1848-ik év anélkül, hogy fegyverrel cserélte volna föl a zsolozsmás könyvet. – Ámde 1849-ik év tavaszán győzött a hazaszeretet, és mint II-od éves bölcsészettan hallgató, letette a szerzetesi öltönyt és Szolnokon a honvédtüzérséghez íratta be magát.

    Eleinte, mint honvédtüzér, Budapesten az ágyútöltények készítésével foglalkozott és tett egyelőre a hazának szolgálatot, később Görgey fővezérsége alatt Pöltenberg tábornok hadtestével a VI-ik lovasüteghez osztatott be és négy nagyobb csatában vett tevőleges részt, jelesen: Győr mellett, és Komárom mellett a Szőnyi sáncoknál az osztrákok ellen; majd Vácnál és Miskolcnál a muszkák ellen, mely két nagy ütközet után, a muszkák előtti folytonos hátrálás és csatározás között – lehangoltan, gyanítván, hogy a szeretett haza ügye veszve van – Világoshoz jutott.

    A fegyver, illetve az ágyúk átadása után, a muszkák táborából Isten segítségével kimenekülve, tömérdek baj és nagy életveszélyek között, melyeknek a magyarellenes oláhok közt volt kitéve, jutott el Szolnokra, hol a Szent Ferenc-rendi szerzetházban talált menhelyet, és mintegy elrejtve tartatott pár hétig. Ezután a rendtartományi főnök által örömmel visszavétetvén, újra felöltötte a szerzetesruhát, és a gyöngyösi szerzetházba rendeltetett a hittani tanfolyamra. Azonban fájdalom! alig pár hónap után, minthogy mint gyöngyösi születésű ifjúnak majd mindenki ismerte múltját, az akkor divatban levő aljas árulás folytán, mint volt honvédtüzér 1850-ik év elején a Gyöngyösön működő császári katonai sorozó bizottság elé állíttatott, és büntetésből 10 évre a császári hadseregbe soroztatott, majd két heti kínos fogva-tartás után fegyver között előbb Budapestre és onnét tovább gyalog Bécsbe hurcoltatott, hol az akkor egészen a svájci határszélben Voralbergben állomásozó 19-ik számú császári gyalogezredbe osztatott be, és ezen ezrednél 1860-ik év végéi, tehát teljes 10 évig szolgált. – Mint művelt, előzékeny, feljebbvalói iránt tiszteletet tanúsító férfiú a császári hadseregnél is fokozatosan haladt előre, úgy hogy 1860-ik évben első osztályú hadnagyi ranggal távozott ezredétől és világi, illetve polgári pályán maradt.

    Hazajövetele után először Puszta-Szent-Lászlóra nevezték ki jegyző-bíróvá, majd 1866-ban Majsán választatott meg másod-jegyzőnek, 1868-ban pedig szülőföldjén, Gyöngyösön nyerte el a főjegyzői állást, mely hivatalban kitűnő szakismerettel működik jelenleg is.  

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf