Huszártisztesek hőstettei az I. világháborúban

Benedek Ferenc 2-ik huszárezredbeli közhuszárt 1915. január 1-en Csermák János ezredes Hajasdról Fenyvesvölgybe küldte vissza az országúton négy lovassal. Csermák ezredes csoportja Hajasdnál az országúttól északra éppen ütközetben volt. Benedek a parancs szerint Fenyvesvölgy felé nyargalt, — miközben az Ungnak Fenyvesvölgytől keletre fekvő hídjánál, csekély távolságról hirtelen oldaltüzet kapott. Megsarkantyúzta lovát és huszárjait magával ragadva, átvágtatott a hídon, azután észrevette, hogy húsz-harminc orosz gyalogos néhány száz lépesnyire éppen azzal foglalatoskodik, hogy egy ottmaradt élelmiszeres kocsinkat fosztogatja. Benedek kardot rántott s a kocsi mellett sebesen ellovagolva, egy oroszt levágott vele, mire a többi a váratlan támadástól meghökkenve, szanaszét szaladt.
*

Egy kémszemle alkalmával a 2-ik huszárezred két vitéze, Geley Ferenc és Kiss Lajos megpillantottak hat kozákot, amint több magyar népfölkelőt vittek fogságba. A huszárok elhatározták, hogy kiszabadítják fogoly bajtársaikat, sőt ha lehet, meg a kozákokat is elfogják. Elbújtak a bokrok között, és amint a kozákok és a sebesült foglyok közelükbe értek, előugrottak rejtekhelyükből. Mikor a kozákok ezt látták, szélsebesen elvágtattak. A huszárok utánuk. De feleúton elibük toppant egy orosz tisztijárőr. A két huszár azonban habozás nélkül nekirontott a kilenc orosznak, és néhány perc múlva a kilenc tiszt is futott a hat kozák után. Eközben az egyik orosz tiszt lova összerogyott, s ő maga a földre esett. De megdördültek a messziségből az orosz gépfegyverek is, és egy golyó épp akkor találta el Kiss Lajost, amikor el akarta fogni a kozáktisztet. Kiss nehéz sebével megfordult, Geley pedig még idejében elvette az orosz revolverét, amellyel le akarta őt lőni. Megkegyelmezett a kozák életének, de magával vitte foglyul. Kiss Lajos is, Geley is érdemeiért a Vitézségi Ezüstérmet kapta.
*

Gattyán Mihály a 7-ik honvédhuszárezred tizedese 1915. június 8-án, mint a Zurov ellen előnyomuló század elővédjének parancsnoka, egészen a faluig lovagolt. Amikor a hajnali szürkületben orosz tábori őrsöt pillantott meg, nyomban rátámadt s mire a muszkák észbe kaptak, fogoly volt valamennyi. Erre az elfogott őrséggel a falu mellett elvágtatva, a leghevesebb puska és srapneltűz ellenére pontosan megállapította a falu szélén ólálkodó ellenség számát, s fontos jelentéssel tért vissza portyázó útjáról. Másnap reggel, mikor az ellenség viszniovici állasaink ellen támadásba ment át, Gattyán tizedes fölötte ügyesen viselkedett a támadás visszaverésénél, miközben egy golyó összeroncsolta a karját.
*

Sajben István szakaszvezetőt, június 6-án estefelé századával Lukavicen át az ellenség üldözésére küldték ki. Már a falu bejáratánál erős jobboldali tüzet kaptak, mire a huszárok lepattantak lovaikról, és gyalog indultak támadásba. Sajben, mint a század elővédje, ügyesen fedezte az előnyomulási vonalat, s egyúttal jelentette, hogy másfél század orosz gyalogság készül támadásra. Kilenc huszárjaival feltartotta ezt az ellenséges csapatot, és neki köszönhették, hogy a huszárcsapat idejében el tudta foglalni a négyszáz lépéssel hátrább fekvő állást. Így megmentette az egész csapatot.

Korabeli újsághírekből összeállította – cspb –

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf