Mindszentpáti Dudinszky Tivadar görögkatolikus parókus

Született 1828. március hó 24-én Hardicsán, Zemplén vármegyében. – Alsó Iskoláit Ungvárt, a felsőket Kassán és Szatmáron végezte kitűnő eredménnyel.

    Manapság, mikor a talmi hazafiság annyira kísért, hogy egyeseknek mindig ajkukon, de nem szívökben van a hazaszeretet, nagyon is időszerű, hogy napvilágot lásson olyan emberek életrajza, kik annak a hazának szabadságáért, függetlenségéért küzdöttek 1848 – 1849-ben, melyért ma már igen kevés volna hajlandó ily nagy áldozatot hozni.

    M. Dudinszky Tivadar, jelenleg görög szertartású katolikus munkácsegyházmegyei lelkész volt az, ki az ifjú szívében erős lángokat verő hazaszeretet tüzétől lelkesedve az 1848 – 49-iki szabadságharcosok közé önként lépett be. – Ismételve hangsúlyozom az „önként” szót, mert a magyar-orosz-görög szertartású katolikusokra még mindig nem szűnnek meg a kaján emberek képében élő ellenségek gonosz kezeikkel a rágalom köveit dobálni, melyek közül még senkit se vertek agyon és nem is fognak, mert minél jobban támadják őket, annál görcsösebben ragaszkodnak a múltban úgy, mint a jelenben fölöttük kristálytisztaságban ragyogó amaz elvhez, mely Kölcseynél eme szavakban talál kifejezést: „Szeresd a hazát”.

    Az 1848 – 49-iki magyar szabadságharc híre nem hagyta érintetlenül az ungvári görög szertartású katolikus papnevelő intézet ifjúságának szívét; a harc hírére a papnövendékek a reverendát legazonnal fölcserélték a katonai egyenruhával és a legnagyobb elszántsággal neki rohantak a harc tüzének. M. Dudanszky Tivadart a szabadságharc Szatmáron találta, melynek lelkes polgársága legott védelmi állásba helyezkedett, megalakítván a nemzetőrséget, a líceumi ifjúságból is sokat felvett. M. Dudánszky Tivadar, mint nemzetőri őrmester kezdte meg a katonai szolgálatot, melyet a tanév végéig teljesített. – Ekkor szűnni nem akaró ifjúi lelkesedése a szabadságharcnak magyar vérrel áztatott csatamezőire ragadta őt, miért is 1848. évi szeptember hó 3-án a magyar honvédek sorába lépett. – Újonc honvédeinkkel a híres pákozdi csatában állotta ki először a vérkeresztséget, mikor az 50,000 horvát fegyveressel betört Jellasics horvát bán fölött fényes győzelmet aratva, hadaival együtt Ausztriába menekülni kényszerítették.

    Tudvalevő, hogy időközben Bécs polgársága is fegyvert fogott az osztrák kormány önkénykedése ellen, de ez Windischgrätz herceg vezérlete alatt egy hatalmas hadsereget szervezve, azt a magyar csapatok ellen küldötte, melyeket Windischgrätz herceg Schwehátnál meggyőzve, visszaszorított, Bécs városát pedig újra hatalmába kerítvén, az insurgensek vezérein véres bosszút vett 1848. október 31-én.

    E csatában a magyar hadsereg igen sokat szenvedett; élelmi társzekereit az osztrákok elfoglalván, katonáink éhínségre jutottak, melyet azzal iparkodtak csillapítani, hogy – répaföldön járva – a répát vágták le, s ezzel táplálták magukat. – Ekkor történt, hogy gróf Andrássy Gyula – a volt külügyminiszter – épp akkor lovagolt el – mint szabadságharcbeli őrnagy – Dudinszky Tivadar mellett, mikor a répát javában harapdálta; a nemes gróf megkérdezte Dudinszkytől nevét, s hogy jól esik-e neki a répa? mire Dudinszky katonásan tisztelegve a lóháton ülő gróf őrnagy előtt, s nevét megmondva, azt felelte: hogy bizony nagyon jól esik a répa a kiéhezett katonának és azzal – a gróf óhajára – a kezébe nyújtott egy répadarabot, ki azt megízlelte.

    Ez időtől fogva Dudinszky Görgey Artúr táborában küzdi át magyar szabadságharcunkra oly döntő befolyást gyakorolt örökemlékű csatákat, Vác, Selmecbánya, Turcsek, Igló, Branyiszkó, Sz.-Béla, Kápolna, Atád, Bicske, Bruck mellett és még több más helyen. Dudinszky a vitéz paphonvéd tizenkilenc nagy csatában vett részt és kétszer lett megsebesítve.

    A hazájáért lelkesülő és halni kész kispapot, Dudinszky Tivadart, bátorságának, vitézségének s katonai erényeinek jutalmául 1849. évi szeptember havában honvéd főhadnaggyá nevezték ki. Mint ilyen, a budapesti honvéd-egyesület bizottsága által 4943. szám alatt kiadott bizonyalt alapján igazolva is lett viselt katonai ragfokozatot illetőleg.

    A gyászos világosi fegyverletétel után, 1849. évi szeptember hó 19-én, mint sok más, Dudinszky Tivadar is elfogatott és vasra verve Kassára szállíttatott, hol a csász. kir. katonai sorozó-bizottság elé lett állítva, – mit a birtokolt „Passirschein” igazol – de kimondván reá az „untauglich”, szabadon bocsájtották.

    Így rótta le hazája iránti kötelességét a lelkes Dudinszky, a csatamezőkön vérét ontotta, küzdött, fényes fegyver ragyogott kezeiben, de e kezeket rozsdás bilincs is szorította. És mindezt tiszta hazaszeretetből. Ilyen a görögkatolikus pap.

    A szabadságharc lezajlása után Dudinszky híven föltett szent szándékához, a papnövendékek közé akarta magát fölvétetni, ámde a szeminárium már ekkor annyira meg volt töltve a harcból visszatért kispapokkal, hogy felvétele lehetetlen vala, miért is kénytelen vala egy időre világi pályán kenyerét keresni, s először báró Pongráczné zemplénmegyei birtokán, Bacskón, mint gazdasági írnok, azután gróf Frogách Kálmán birtokán, Nagy-Szaláncon, mint gazdatiszt tett szolgálatokat, végre 1855-ben legnagyobb örömére és boldogságára, fölvétetett kispapnak, s 1860-ban szerencsésen befejezvén teológiai tanulmányait, ugyanezen évben meg is nősült s gróf Sztáray Ferdinándtól megkapta a tárnai parókiát.

    Aki hős volt a csatatéren, hős és bátor maradt a polgári életben is. – Ennek fényes jelét adta egy szerencsétlen tűzeset alkalmával, saját élete veszélyeztetésével berohant a tűzlángokban álló házba, és három embert szabadított meg a biztos tűzhaláltól. – E hősi elszántsággal párosult tettéért 1869-ben az aranykoronás érdemkereszttel lett kitüntetve, melyhez később az 1848 – 49-iki honvédérem járult.

    Dudinszky Tivadar, mint pap a buzgóság példányképe. Jószívűsége őt a nép valódi atyjává tette. Híveivel együtt örvend, együtt búslakodik.

    Ilyen a katolikus pap békében és harcban.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf