Bazsó Dombi Attila görögkatolikus lelkipásztor beszéde a Sepsiszentgyörgyi Autonómia-rendezvényen*

Elmélkedés: »Uram, ki megáldod a téged áldókat és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet és áldd meg örökségedet, Egyházad teljességét őrizd meg! Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik! Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk! Ajándékozz békességet a te világodnak, Egyházadnak, papjaidnak, Nagyasszonyunk Országának és minden népednek; mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a Világosság Atyjától. És téged dicsőítünk, imádunk s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.«

KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREK!

Mai együttlétünk természetében más valamely párt rendezvényénél, mert Isten, az Igazság, őseink és utódaink nevében vagyunk együtt. Amint azok nevében is, akinek itt kellene lenniük, de valamilyen okból nem láthatjuk itt őket. Ünnepségünk szervezői részéről ért a megtisztelő felkérés, hogy Erdélyben az ősi görög szertartású katolikus magyarság újjászületését és Mária Országa megújulását szolgáló missziós papként magam is kérhessem Isten áldását és közvetítsem mára vonatkozó útmutatását. Megfontolva használtam, hogy „ünnepségünk”, nem mintha a kerülendő „tüntetés” helyett találóbb szó nem volna. Szent Pál apostollal élve: „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.” (2Kor 5,17)

 autonomia tuntetes2 b  Ha azt akarjuk, hogy dolgaink jobbra forduljanak, mától kezdve az idők végezetéig azt kell ünnepelnünk, hogy szolgálhatjuk, amint a Mennyben, úgy a Földön – Erdély földjén is – teljesedjék Atyánk akarata, Aki megbocsájtja vétkeinket, amint mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Szent Fiának akaratát teljesítve pedig szeretnünk kell ellenségeinket és jót kell tennünk gyűlölőinkkel; azokra akik átkoznak bennünket áldást kell mondanunk, és imádkoznunk kell rágalmazóinkért; szeretnünk kell inkább ellenségeinket, így nagy jutalomban részesülve, a Magasságosnak leszünk fiai, hisz Ő is jó a hálátlanokhoz és gonoszokhoz. (v.ö. Lk 6,27-28.35) Mi lenne örök sorsunk, ha elmulasztanánk belátni saját és felmenőink tévedéseit, bűneit, amelyek sorsunkat alakították?! Isten számunkra ezer éve megadta, hogy Nagyboldogasszony alattvalói lehessünk Szűz Mária Országában. Ez Szent István Apostol-király Hagyatéka Szűz Mária Népe számára, amelynek tagja minden Nemzet fia, akik Szűz Mária Országának területén élnek történelmi idők óta. Szent István király Intelmei és II. András király Aranybullája az Ellenállási Záradékkal biztosították a Szent Korona Jogrend szerint Mária Országában Egyház és Szakrális Monarchia egymást segítő őstípusát. Az 1918. december 1.-i események, és tragikus folytatása, Trianon, csakis úgy történhettek meg, hogy őseink és vezetőik a Szent Korona Országának jogrendje ellen elkövetett belső merényletekkel hűtlenek lettek az Égi Uralkodó, Szűz Mária iránt!

   A Kárpát-hazában Szűz Mária Királynőségének valósága az első missziós püspökségben gyökerezik, amelyet Szent István Apostol-király nagyapja, a Bizáncban 953-ban megkeresztelkedő Gyula vezérrel jött térítő püspök, Szent Hierotheosz alapított. Liturgiánk egyik leggyakrabban ismételt eleme így hangzik: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső Királynőnket, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!” Szent István király gyerekkorában a görög szertartású liturgiával szívta magába azon szakrális törvényszerűséget, amelynek gyümölcseként halála előtt a rendekkel egyetértésben Országát örökségül adományozta Szűz Máriának. Ezen tény sok vonatkozását már iskolás fokon tanítani kellene, az Árpád-ház kihalása után mégis a történelmi köztudatból mesterséges kiirtásra került, azon nem eléggé elítélendő újkori téveszmét táplálva, miszerint „aki bizánci szertartású az nem lehet magyar”. Nem szorul bizonyításra, hogy a magyar (egyház)történelem ezen legkorábbi meghamisításával keltett 50 éves egyháztörténeti vákuum adott teret a dák-román kontinuitás-elméletnek. Véletlen-e, hogy néhány évvel ezelőtt Gyulafehérvár mai római katolikus székesegyháza mellett éppen Szent Hierotheosz székesegyházának maradványait hozták felszínre a román uralom előtti történelmi emlékek eltörlésén földmunkagépekkel iparkodó városatyák?!

   A bevezető könyörgés a görög szertartású egyházak amboni imája, amely a Kárpát-medence minden nyelvén, és szerte a világon minden Szentmise – a görög szertartás kifejezésével élve Szent Liturgia – végén elhangzik, remélhetőleg egyre kevésbé hiába. Ebben Jézus Krisztus örökségére is kértük áldását, amely Isteni-atyai ágon a teremtés egésze. Az 1918. december 1-jei eseményeket irányító bizánci szertartású román keresztény elöljárók nyilván ennek ismeretében kérhették egyházaik szertartásain tervük sikerét. Mária Országa alattvalóiként azonban azt is tudniuk kellett, hogy Jézus Krisztusnak Emberi-anyai ágon is van öröksége, amit szintén említettünk a könyörgésben, Nagyasszonyunk Országa névvel. Szűz Mária Országa üdvtörténeti valóságát a történelem folyamán többféle hatalom támadta, olykor jelentős darabokat is leszakítva belőle, ma pedig teljesen feldarabolva megújulását várja. Bár több állam határai közé szórták Mária Országának darabjait és lakóit, az államhatárok nem semmisítették meg, és soha nem fogják megsemmisíteni, mert az Ország isteni jogon nyugvó szakrális valóság, míg az állam csupán ideig tartó emberi hatalom árnyéka.

   Az 1920. június 4-ei trianoni diktátum éppen Jézus Szentséges Szíve ünnepén – öt sebbel csonkolva feszítette keresztre Szűz Mária Országát és Népét. Történelmi tény, hogy a tárgyalások végső mozzanataiban Erdély Romániához csatolását a szabadkőművesség oltárán feláldozott emberi lelkekkel váltották meg! Amint a jó és a rossz cselekedetek, következményeikkel együtt szellemi síkon dőlnek el, és csak ezt követően elevenednek meg, úgy mindannak helyrehozatala ami szellemi síkon romlásba dőlt, csakis szellemi síkon alapozható meg! Ezért ontotta könnyeit Szűz Mária Egység Királynőjeként gyógyító és helyreállító kegyelmek áradatával, 2008-tól 5 éven át Gyergyószentmiklós görög katolikus magyar – ma román ortodox adminisztrációjú – templomának oltár-ikonjából, a legtovább tartó ilyen jellegű ismert csodaként. Isten bizonyos valóságokról úgy rendelkezett, hogy azok örök tervének lehetőségi állapotából teremtmények általi meghirdetéssel válnak a világba áradó teremtő cselekvéssé. Mi más maradt, mint Isten Dicsőségére meghirdetni Szűz Mária Kegyelmi Uralmát, és ebbe meghívni Mária Országa területén őshonos minden nemzet tagját?!

   „Add, Urunk, hogy Szűz Mária Országának népei ne egymással szemben, egymás rovására keressék saját vélt vagy valós igazságaikat, hanem a Te dicsőségedre, üdvtörténeti akaratodnak alávetve rendezzék a múltat, jelent és az Örökkévalóságba vezető jövőt. Kérünk, Urunk, hogy a történelemről helyesen látottakban erősíts meg, a tévesen látottakról világosíts fel bennünket, hogy azokat alázattal kiigazítva, a Te szeretetedben együtt gyógyulhassunk.” Isten minket úgy segítsen, és a Boldogságos Szűz Mária! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.

* 2014. november 29.– A tervezett beszéd
a zuhogó eső miatt csak részben hangozhatott el.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf