Hajnal Mátyás: Stabat materStabat Mater dolorosa,
juxta crucem lachrymosa,
Dum pendebat Filius.

Álla az keserves Anya,
Kereszt-fánál siralmába,
Látván függnyi szent fiát.
Álla a Szűz nagy fáj dalva
A’ Kereszt-alatt, siratva
Rajta-függő Szent Fiát.

Cujus animam gementem,
contristantem, et dolentem,
Pertransivit gladius.

Kinek meg epedett szivét,
 Töredelmes és bús lelkét,
Hegyes-tör által járta.

Bánatokkal lelke tömve,
Gyötrelemtől szive törve,
Érzi éles pallosát.

0 quam tristis, et afflicta,
fűit illa benedicta,
Mater Unigeniti.

Oh mely keseredett igyben,
Akkor vala gyötrelemben
Eggyetlen  egynek Annya.

Oh, mely szomorú, ‘s szinetlen
Lön az áldott Szűz, Eggyetlen
Eggy Fiának fájdalmán.

Quae moerebat, et dolebat,
Et tremebat cum videbat
Nati poenas inclyti.

Ki sir vala és kínlódok
Retteg vala és sínlődék
Szent Fiának nagy kínnyán.

Mely keservesen fájdallya,
 Szent Fiának midőn láttya
Kínnyát a Calvarián!

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret,
In tanto supplicio ?

S’ vallyon vané ki ne sírna?
CHRISTUS Annyát hogy  ha látná?
Illy nagy keserűségben?

Vallyon, ‘s ki ne sirathatná
A’ Szent Anyát, midőn látná
Illy kemény fajdalmokban?

Quis non posset contristari,
Pia Matrem contemplari,
Dolentem cum Filio?

S’ ki tűrhetné hogy ne szánná
Ez  szent Anyát hogy ha látná
Fiával illy nagy kinban!

Ki tűrhetné, hogy ne szánná
Szűz Máriát, hogy-ha látná
Fiával ily kinokban?

Pro peccatis suae gentis,
Vidit JESUM in tormentis,
Et flagellis subditum.

Az  ö Népének Vétkéért
Látá JESUSnak gyötrelmét
Es meg ostorozását.

Látta JESUS gyötrődését,
Ostor-alatt szenvedését,
Nemzetének vétkeért.

Vidit suum dulcem natum,
Morientem desolatum,
Dum emisit spiritum.

Látá  az  ö édes fiát,
Hólt-számban ö el-hagyását,
Szent  Lelke  ki-adását.

Látta ö kegyes Magzattyát,
 Szörnyű kinra adatottyát,
Meghalni az Emberért.

Eja Mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Oh szűz, szeretetnek kúttya,
Engedd velem eggyütt nyuycha
Szivem  szivednek kínnyát.

Oh szép szeretet Szüléje
Agyad, hogy szivem izlellye
Bánátidnak epéjét.

Fac, ut ardeat cor meum,
 In amando Christum DEUM,
 Ut sibi compleceam.

Add hogy szivem fel gerjedgyen,
JESUS szerelmétől égjen,
Hogy néki kedveskedgyem.

Add, hogy szivem fel-gerjedvén
‘S Fiad szerelmében égvén,
Nyerhessem édes kedvét.

Sancta Mater istud ágas,
Crucifixi fige plagas,
Cordi meo valide.

O Szent  Anya ezt mivellyed
Meg feszültnek belém messed
Mélységesen sebeit.

Oh Szent Anya, ezt mivellyed
Hogy szivembe mélyen verjed
A’ Feszültnek szegeit.

Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Meg sebesétett fiadnak,
Értem türnyi méltóztattnak
Kínnyát velem közöljed.

Vérben-úszó Szent Fiadnak,
‘S én-érettem kinzatottnak.
Oszd-meg velem sebeit.

Fac me vere tecum flere,
 Crucifixo condolere,
 Donec ego vixero.

Engedd veled hogy sirhassak,
Föl feszülttön jaygathassak,
Mig nyuytom életemet.

Add, hogyveled könyvezhessek,
‘S meg-feszültön keserghessek,
Mig e’ földön lakozom.

Juxta Crucem tecum stare,
Te libenter sociare,
In planctu desidero.

Kereszt alatt veled állyak,
Ottan társul fogadgyalak,
Siralmomban kívánlak.

Hogy veled mind-eggyütt állyak
A Keresztnél, s eggyütt sirjak,
Azt óhajtva kívánom.

Virgo Virginum praeclara.
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

Ah Szüzeknek Nemes Szüze,
Ne válly itt  sovány izemre,
Add hogy  veled  sirhassak.

Oh nemes Szűz, nekem kedvezz,
Tőled engem el ne rekeszsz:
Add, hogy veled sirhassak.

Pac, ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem,
Et plagas recolere.

CHRISTUS halálának kinnyát,
Kínszenvedésének sullyát,
Viselhessem sebeit.

Add, hogy a’ Krisztus kinnyában
‘S értem szenvedt halálában,
Veled egy részt bírhassak.

Fac me plagis vulnerari.
Cruce hac inebriari.
Ob amorem filii.

Sebeivel sebesích meg
Keresztyével részegíts meg
Szent fiadnak kedvéért.

Add, Sebétől sebesüllyön,
Add, hogy Lelkem részegüllyön
Szent Fiad szerelmétől.

Inflammatus, et accensus,
Per te Virgo sim defensus.
In die Judicii.

Eel gerjesztett és gyulasztott,
Szűz, általad megtartatott
ítéletkor  lehessek.

Hogy fel-gerjett buzgóságban,
Legyek, oh Szűz, oltalmadban,
ítélet félelmétől.

Fac me Cruce custodiri.
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

CHRISTUS kereszti  őrizzen,
Szent halála el készichen
Szent Malasztya  meg tarchon.

Őriztess Fiad Jegyével,
És halála erejével;
‘S élhessek kegyelmében.

Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur,
Paradisi gloria.

Midőn az Test földé lészen,
Add az Lélek be mehessen
Paradichom fényében.

Midőn földé lészen Testem,
Add, hogy bé-vótessék Lelkem,
Paradichom fényében.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf