Dr. Kerecseny János: Hitvány a fajtám

- Hitvány a fajtám. Silány a népem…
Oh, hányszor lángolt föl dacos képem,
Mikor e szókat nyegle hidegen
Szemembe vágta jött-ment idegen!

De mert igazságra nevelt jó Szülőm,
Bevallom, íme, rögvest eltűröm:
Fajomnak tényleg sok hibája van
És sok is közöttünk a haszontalan.

Elismerem azt is egycsapásra,
Hogy jogos, - a világ rosszalása.
Megnyugtató csak az, csak az nekem,
Egyik nép sem különb, mint Nemzetem!

Vitéz Dr. Kerecseny János 220x300

Győry Dezső: Férfiének Európa romjain

A Nap fölkél, a Nap lenyugszik,
az ember folyvást szül s temet,
s bún zordon törvényeket gyárt,
s a törvény büntetéseket.
Az élet szül, temet, rohan…
s úgy dalol mindezek fölött,
mint réz-antenna a viharban,
mint költő vert csaták mögött,
mint özvegy boldog-szótlanul
második násza fekhelyén,
mint friss motor, ha jól begyúl,
mint én egy új kor reggelén.
Nem gyászra hív a sors: dologra.
Csak újabb sorsintés a gyász.
A világ: élő könyvek-könyve
és lelketrázón magyaráz:
Az élet szül, temet, dalol…
s úgy nő ki újult fokokon,
mint korhadt fán a gomba húsa,
mint zöld kormos romokon,
mint tört tojáshéjból csibék
a táncos napfény dallamán,
mint ércből vas, ha jól kiég,
mint én most új kor hajnalán.

Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren

5784 RatkoJozsef 186x186Egy ágyon, egy kenyéren,
szemünkbe hulló fényben,
tétovázó sötétben,
szerelem fenyvesében,

egy földön, egy hazában,
égve egyforma lázban,
hidegben, nyári lángban,
egyforma szó a szánkban,

torkot fájdító perben
tanúként egymás ellen,
homlokod melegében,
homlokom melegében,

zárva eleven kőbe,
lélekben összenőve,
gyönyörű csecsemőnkre,
ráhajlunk az időre.

Szentmihályi Szabó Péter: Kelet-európai indián

Már-már világfi volnék, ki
érthetően rendelhet pezsgőt és osztrigát,
csak egy biccentés, és ki-
hozzák elém a harmadik világ színét-javát,

már-már sejtem, hogyan lehet
a pénzt csinálni, nemcsak keresni,
a szabad világban freewayek és fleamarketek*
között elboldogulni mindössze ennyi:

mutasd fel hitelkártyád, ha van,
de ne felejts orrhangon dünnyögni ám:
eléldegélhetnél itt, bár nem boldogan,
te kelet-európai indián.

* freeway = gyorsforgalmi út (US); fleamarket = bolhapiac, zsibvásár

Szász Péter Domonkos: Hivatás

A keresztény világnézet szerint Isten maga a lét; Ő az, aki önmagától örökkévaló végtelen személyes Valaki. Nem pogány és rabbinikus panteista személytelen törvény, hanem maga a Szeretet. A törvény van az emberért, nem az ember a törvényért. A kereszténység nem élettelen és értelmetlen vak végzetű elv, hanem maga az élet – Krisztus. Mivel a kozmosz nem abszolútum, ezért önmagán túli célja van. Minden kozmikus létező – köztük az ember is – létében függ, kitől létét nyerte: Istentől. Ezért a keresztény számára az élet nem értelmetlen, mert életének hivatása van; értelmes lény. Az Értelmet magát tükrözi vissza, aki teremtette. Ha nem találja meg Őt, létét értelmetlennek találja, hisz önmagában torzó, mint teremtmény. A pogány Krisztus-váró, adventi gondolkodás a létet értelmetlennek találja, az ember tragédiáját énekli meg fájdalmasan. Alkotó melankóliájában keresi Istent az önmagát kivetítő tükörkép, látva részlétét.

szozattovabbacikkhez

Dinyés László: Kereszt

Ha megszületsz
homlokodra rajzolják,
s aztán szemfedő lesz
sírköveden,
lehetsz boldog vagy boldogtalan
életed kíséri el ezen egyszerű jel.
Hihetsz, kétkedhetsz, tagadhatod,
de benne a
kegyetlen világ
kegyelmét kapod,
s aki egykor rajta
kínhalált halt,

sirkereszt

szozattovabbacikkhez

Dudás Kálmán: Bizalommal és töredelmesen

Ha zúg, forr, fetreng léha bűnsalakban
a város, ez a kavargó, rossz katlan,
bűnös lelkem az Úr elé viszem,
az alázatom sápatag díszem.

Ha kormot ken a lelkekre az este –
bús kísértetek zsámolyára esve,
szennyes lelkem a házába viszem,
a bűnbánás földoldozó díszem.

Mikor álomba békült már az oltár
s a homály ívet, díszt, szobrot bevont már;
szennyes lelkem tisztulásra tárom,
mindenem e nagy leborulásom.

szozattovabbacikkhez

Mentes Mihály: Bátornak kell látszani

Bátornak kell látszani, hősnek,
Vakmerőnek és eszelősnek.

Szembeszállani bolond babonával,
A sátánnal is magával.

Istenszeretetből máglyát rakni,
Lidérctüzektől meg nem riadni.

Kiáltsanak vészt parti jósok:
Menni egyenest, mint jó hajósok.

Valahol a Torony világít:
Vakegyenest menni odáig!

Be nem csaphat tégedet. Hidd el
Mohó, eszelős, görcsös hittel.

szozattovabbacikkhez

Pakocs Károly: Hajnalcsillag

Állok az ég peremén.
A hajnalt hirdetem én.

Altatom az álmos szemű éjjelt.
Börtönébe kergetem az Árnyat
büntetésül, hogy a vér-szemű vágynak
színes álmot adni merészelt.

Aludni küldök minden csillagot
az óceánba s felköltöm álmából a Napot,
hogy a rideg éjben dermedő világ
szeretetre gyúljon
s lásson minden, ami látni vágy.

Ha felkel a Nap: halkan meghalok.
Ha támad az Éj s feljönnek a testvér-csillagok:
újra kialszom.
Rövid a harcom,
mert célomat gyorsan elérem.

szozattovabbacikkhez

Reményik Sándor: Ahogy lehet

Fogcsikorgató türelemmel,
Összeszorított szájjal -
Krisztus-követő bús próbálkozással,
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel, mely sima örökké,
Csak a zsebben szorul ököllé -
Keserű, tehetetlen nevetéssel
Békülve meg akármi rendeléssel -
Nem csodálkozva már - és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan,
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet...

kez

szozattovabbacikkhez

Falu Tamás: Magyar bánat

Szavak, ti drága szép szavak,
A szívembe foglaltalak,
Drága magyar szavak.

Lelkemből rátok lehelek,
Tinéktek fény is a meleg,
A mélyből jött meleg.

Itt betörve a kirakat,
Megbújtok kabátom alatt,
A kabátom alatt.

S míg csiszolgatlak éjjeken,
Lámpámban könnyem égetem,
A könnyem égetem.

                             [Nagyrőce]

Komjáthy Aladár: Szegénység sziklája

Könnyű a gazdag oldalon,
de nehéz a szegénynek,
szegénysoron tündöklenek
az igazi legények.

Könnyű öröm a tisztesség,
ha nem gyötör az éhség,
ha nem borít el, mint a láp,
a csikorgó szegénység.

Szegénynek több az egy gyerek,
mint kilenc a gazdagnak;
pénzből mindég csak keveset,
gyerekből sokat kaptak.

És mégis ők a gazdagok,
a nyomorult szegények,
rájuk néz, bennük nyiladoz
az örök, igaz élet.

szozattovabbacikkhez

Lampért Géza: A vitéz

Nincsen szebb név, nincsen dicsőbb,
Mint a „vitéz” nevezet.
Akit illet: sírjában is
Övezze hű kegyelet!

Édesanya, édesatya,
Hitves, testvér és rokon,
Kinek fájó könnye omlott
Hős katonasírokon;

Kinek szívét megsebezte
Egy golyó vagy kardcsapás,
S reménysége zöld vetését
Megdúlta a zöld kaszás, –

Gyászotok bús éjszakáján
Egy fénysugár ragyog át:
Élnek, kik a honért haltak,
A hős magyar katonák!

szozattovabbacikkhez

Sinka István: Pillangók Imériben

Pányád mellett Imériben
Tizenhárman aratunk itt
S e tizenhárom arató közt
megemlítem kis Kaszait.
Fekete és tatár fajta
s a járom is fekete rajta.

Ő nékem a legkedvesebb,
mert én, aki sovány vagyok
s nyughatatlan: vele nézem,
mily távolik a csillagok.
Mi ketten álmodók vagyunk
s mérhetetlen a bánatunk.

Csobánunkban felforr a víz,
és vérszínű és kín a nappal,
S éjjel, mikor süt már a hold
lehullunk néma panasszal
aludni a torsok közé,
mintha fel se kelnénk többé.

szozattovabbacikkhez

Somló Sári: Ha lehullnak…

Ha lehullnak a rózsák
Melyek ma még oly szépek,
Ha kihűlnek a szívek
Melyek ma lánggal égnek,
Ha sápadnak az ajkak
Melyek gyújtó szavára
Egy diadalmas élet
Mosolyg’ a bús hazára,
S a lázban izzó lélek
A vágyva-vágyott óhaj
Az esdekelt reménység
– Csak visszatérő sóhaj –
Ha már aláhanyatlik
A kardot rántók karja,
S a – vért! – kiáltó bosszút
A síri rög takarja –
Ha enyészetbe fullad
A ma még gyilkos lázkép
S a szívem hűlni érzem,
– Oh, lesz-e addig – másképp?…

szozattovabbacikkhez

Cságoly Péterfia Béla: A kassai vértanúk 1995-ös szenté avatásának tanulságai

Az írás apropójául Orbán Viktor napokban Ferenc pápánál történt látogatása adta az okot. Egyre többen és többen vannak, akik jóideje szkeptikusan, sőt egyre nagyobb ellenérzésekkel figyelik »Róma püspökének,« és magának a Vatikánnak[immár évtizedek óta tartó] egyre ellentmondásosabb, a hívók számára egyre érthetetlenebb és kiszámíthatatlanabb külpolitikai és dogmatikai tevékenységét, a hitélet irányítottságát, életvezetési tanácsait, rettegve gondolnak a Ferenc által támogatott muszlim menekültek erőszakos és tömeges európai betelepítésére. Ez a magyarellenes vatikáni politika Mindszenty bíboros lemondatásával kezdődött és máig is tart, többé- kevésbé. Tény, hogy e sorok írója az azóta már szenté avatott úgyszintén szláv II. János Pál[hogy szándékos volt tette, vagy pedig rossz tanácsadóira hallgatott sohasem fogjuk megtudni] többedik magyarellenes cselekedetei közé sorolta anno, az ebben a formában történt, a szlovák-szláv magyarellenes tengelyt erősítő 1995-ös kassai szenté avatást. Itt megjegyzendő, hogy ugyancsak a véleményem szerint igen elhamarkodott II. János Pál szenté avatása is,[a vele egyidejűleg avatott XIII. János 1963-ban hunyt el] hiszen ezen legközelebbi munkatársai buzgólkodtak leginkább, nagyban befolyásolva a közvéleményt, nem hagyva kellő időt az elhunyt Szentatya cselekedeteinek józan és kritikus áttekintésére.

szozattovabbacikkhez

Szász Péter Domonkos: Keresztút

Talleyrand püspök, a napóleoni korszak híres francia diplomatája mondta, hogy a tizennyolcadik század kiirtotta a vallást, a tizenkilencedik kiirtja Istent, és a huszadik ki fogja irtani az embert. Írásunk e történelmi stádiumról szól, arról a korról, amely megpróbálta kiirtani a vallást, Istent és az embert. Sikertelenül. A templomkárpitot kettéhasító éjszakában is vigíliát tartó katonáit Krisztusnak ostromolhatja az ellenséges tábor, de sikertelenül, mert megvirrad az égi seregeknek, s mint ahogy a sírok megnyíltak, úgy támad föl Krisztus Lelke által, az ő erejében az Egyház, akivel eggyé vált, a vele egylényegű Atyaisten dicsőségére és dicséretére. A kálváriai Kereszt kútjánál, Krisztus megnyitott oldalánál állunk. A széthasadt magnál, mely földbe fektetik s vére által új hajtást fakaszt. E stációban nekünk is mint magvetőknek kell az emberiség ördög és a bűn által szétőrölt tisztabúza lisztjébe az egység kovászát elhintenünk, hogy a Lélek lángja süsse az élő Istennel eggyé vált kenyérré. A világ kihívására a Világosság válaszával kell a világba vetni e szellemi alapvetést, hogy világunk egyre jobban Isten képmására alakuljon általunk. A szimbolikus cím és témamegjelölés üzen-e valamit még a kifejtés előtt? Igen. Gyakran hozza fel nekünk keresztény testvéreink egy része, hogy a keresztény diadal századai (minden árnyoldala ellenére), mennyivel jobb kor volt a mainál; a középkor adta a legtisztább példát a kereszténységre.

szozattovabbacikkhez

Ásgúthy Erzsébet: Te voltál a galamb

Felettem légcsavar nyerít.
Köröttem szenvedélyek tutaja siklik.
Rohanó, suhanó gépek
futják a kört.

Az én bárkám külön járt.
Összetört.

Sziklához vert a vízözön.

Körmömmel vájtam a kövön
utat. Kigyulladt
verejtékem mostoha
ostora
hajszólt tovább,
amíg gerincem kemény oszlopán
a gőgöm
ívbe tört.

Vad harc volt.

szozattovabbacikkhez

Gyóni Géza: Zsoltár

gyonisirjaSemmiséged rettegd, te gőgös,
Semmiséged az Úr előtt,
Ki irgalmas a szenvedőhöz -
De jaj annak, százszor jaj annak,
Ki szívében nem félte Őt.

Én érzem térdhajtó hatalmát.
Por, féreg, annyi sem vagyok -
S tikkadt ajakkal várom irgalmát,
Hogy kijelentse az igét:
Már minden megbocsáttatott.

Babylonban akik még laktok,
Feketeszívű emberek,
S testvért testvérre uszítgattok -
Karddal vár rátok is az Úr:
Rettegjetek! Rettegjetek!

szozattovabbacikkhez

Jókai Mór: Ne csüggedj

Szegény magyar, ha azt vártad,
Hogy a sok jó barátod
Majd kisegít a hínárból:
Ugyan szép hasznát látod!

Egyiknek nincs apró pénze,
Majd akkor jöjj, ha váltat,
Ha addig élsz, jelentsd magad,
Ha a krízist kiálltad.

A másiknak magának is
Annyi mostan a dolga,
Eszébe sincs csárdást járni,
Elég neki – a polka.

A harmadik még új gazda,
Most veti a kölesit.
Mindössze is annyit tehet:
Nálad jégkár mentesít.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Sepsikorospatak Gardonyi meghivo Határterületen szolgálnak 2017. 07. 28-29. SZENT LÁSZLÓ arany200 Ordo liturgicus Budapestinensis
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo